ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม12052566-2-3.pdf
107.7.pdf

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการฯคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2.pdf
คู่มือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯคุณธรร.pdf
1. คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือการประเมินฯ.pdf
8.แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม.pdf

 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม สนง.เขตสุจริต ปีงบ 2565.pdf
ถอดบทเรียนการดำเนินงาน.pdf
รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

  ประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรม