> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
คนสวน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนสวน
สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อ่านรายละเอียด

> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งคนสวน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อ่านรายละเอียด

> แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งในสำนักงาน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์
เขต 1
อ่านรายละเอียด

> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตำแหน่งในสำนักงาน
ตำแหน่งครูผู้สอน

> ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. และมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมิน ภาค ค. ในการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์
เขต 1
ตำแหน่งในสำนักงาน
ตำแหน่งครูผู้สอน

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ตำแหน่งในสำนักงาน
ตำแหน่งครูผู้สอน

> รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุ่มงานริหารทั่วไป สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตำแหน่งในสำนักงาน
ตำแหน่งครูผู้สอน

> มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกัน
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการสอบแข่งขัน
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

อ่านรายละเอียด

> สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านรายละเอียด

© 2022 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031
โทรสาร. 032662030
E-mail : prachuap.area1@pck1.go.th

ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขภายในสำนักงาน

21 งานสรรหา อัตรากำลัง วิทยฐานะ
23 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ