โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency)

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A (เสนอให้ลงมือปฏิบัติเมื่อวันอบรมฯ)

09 Social Network

010 แผนดำเนินงานประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2564)

011 รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลปี งปม.2564)

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานผลปี งปม. 2563)

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service (สอบถาม Q-net รายบุคคล) (สอบถาม NT รายบุคคล) (โปรแกรม AMSS)

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แผนการใช้จ่าย ปี งปม. พ.ศ. 2564)

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/งปม.2564

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานผลปี 2564)

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี งปม.2563)

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายที่บังคับใช้ ปี พ.ศ.2564)

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย+อังกฤษ)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี งปม. พ.ศ. 2564)

040 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ปี งปม. 2564)

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี งปม. 2563)

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน