PAST ACTIVITY

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.036 650261 ต่อ107

รองฯ อรทัย ล่ำสัน โทร 081 29594482

ดร.วสัน ปุ่นผล โทร 081 78041493

ครูฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี โทร082 3240994

ส่งแบบตอบรับได้ที่

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 216 หมู่ที่ 1

ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

หรือที่ E-mail

academic.pccl@gmail.com dr_wason@yahoo.com

หมดเขตส่งใบสมัครภายใน

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โ

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ