สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

PHETCHABUN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD

ประกาศจากสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

วิสัยทัศน์สหกรณ์

เป็นเลิศบริการ บริหารมั่นคง

ธำรงหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก

รับสมัครคัดเลือกสมาชิกเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2562

แบบบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ประจำปี 2562

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ประจำปี 2562

สอบราคาจ้าง สร้างห้องน้ำ

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประชุมใหญ่วิสามัญ 2562

สอบราคาจ้าง ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมชั้น 2

กำหนดจำนวนเงินหุ้นและเงินฝากประกอบการถือหุ้นของสมาชิก

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

การชะลอการให้สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้

การชะลอการให้บริการเงินฉุกเฉินเอทีเอ็ม

โครงการฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนรับรางวัลสมนาคุณ

โครงการฝากเงินออมทรัพย์เพื่อรับรางวัลสมนาคุณ