สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

PHETCHABUN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD

วิสัยทัศน์สหกรณ์

"เป็นเลิศบริการ บริหารมั่นคง

ธำรงหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก"

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 65

การให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ ประจำปี 2564