สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

PHETCHABUN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD

ประกาศจากสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

วิสัยทัศน์สหกรณ์ "เป็นเลิศบริการ บริหารมั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อสมาชิก"

กำหนดจำนวนเงินหุ้นและเงินฝากประกอบการถือหุ้นของสมาชิก

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

การชะลอการให้สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้

การชะลอการให้บริการเงินฉุกเฉินเอทีเอ็ม

โครงการฝากเงินออมทรัพย์รายเดือนรับรางวัลสมนาคุณ

โครงการฝากเงินออมทรัพย์เพื่อรับรางวัลสมนาคุณ