คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

ประธาน คปสอ.เมืองปัตตานี

 นพ.รุซตา สาและ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี