งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โครงสร้างหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

   1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

   2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

   3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

   4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

   6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

   7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต

   8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

   9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

   10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

   11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา

   12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

   13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

   14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นางลฎาภา แสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นางสมจิตร บุรุษพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสุดฤดี ประทุมชาติหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนครู ชำนาญการพิเศษอีเมล์ : sudruadee@uvc.ac.th

นางสันติมา โหตระไวศยะ
ผู้
ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตำแหน่ง ครู

อีเมล์ : santima.ho86@uvc.ac.th

นายอนุชิต วันโท
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
อีเมล์ : anuchit@uvc.ac.th

นายเอกพจน์ จางวาง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวธัญญะรัตน์ ดีดวงแก้ว
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : tanyarat.ddk@uvc.ac.th

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ :.

:: ข่าวสารอื่นๆ