กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Teacher and Basic Eduction Personnal Developmet Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37

พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรกมารการศึกษาขั้นพื้นฐานคู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัด สพฐ.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒน พ.ศ. 2552ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ฯ พ.ศ.2559
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่คำมีต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่
วันที่ 3 เมษายน 2562 นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ิปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ โรงแรม อมรรักษ์ จังหวัดแพร่
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ขยายเสียง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ กาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เรื่องการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏฺบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3 สสพม.37
วันที่ 10 เมษายน 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites และการใช้งานเว็บไซต์สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน ณ ห้องประชุม 1 สพม.เขต 37
วันที่ 17 เมษายน 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษา จังหวัดแพร่ เพื่อแสดงความกตัญญู ขอขมาลาโทษและรับพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสทางด้านการศึกษา จังหวัดน่าน่ เพื่อแสดงความกตัญญู ขอขมาลาโทษและรับพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 24 เมษายน 2562 นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2562