Εκτίμηση τρωτότητας

Η εκτίμηση τρωτότητας (Vulnerability assessment) μπορεί να ερμηνευτεί και ως ο δείκτης ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των ασθενών σημείων ενός δεδομένου απλού συνόλου ή σύνθετου συστήματος, σε σχέση με τη δυνατότητά του να λειτουργήσει αποτελεσματικά, όταν αντιμετωπίζει οιασδήποτε μορφής κίνδυνο. Ένα σύστημα -στόχος είναι τρωτό, εφόσον στερείται ή έχει σημαντικά μειωμένη ικανότητα / δυνατότητα σχεδιασμού μέτρων πρόληψης, ανταπόκρισης ή ανάκαμψης, κατά τη φάση υλοποίησης ή εξέλιξης του κινδύνου.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο κίνδυνος ελλοχεύει όταν ένα σύνολο (μικρής ή μεγάλης αξίας) είναι επιρρεπές σε κάποια μορφή απώλειας, η οποία προκαλείται από απειλή, η οποία με τη σειρά της εκμεταλλεύεται κάποια εμφανή, παρόντα, τρωτά σημεία του, προκαλώντας επιπτώσεις σε αυτό, αλλά και στο άμεσο & έμμεσο περιβάλλον ασφάλειάς του. Κατ' επέκταση λοιπόν, ως ασφαλές περιβάλλον ορίζονται εκείνα τα φυσικά και ψυχολογικά μέτρα, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της δραστηριότητας της απειλής, ασχέτως επιπέδου, χρόνου.

Η αξιολόγηση ασφάλειας ή αλλιώς εκτίμηση τρωτότητας αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία έμπειρος σύμβουλος, εντοπίζει τις ανεπάρκειες μιας επιχείρησης ή και οικιακής εγκατάστασης - σε λειτουργικές διαδικασίες, φυσικές υποδομές, συστήματα προστασίας, προσωπικού ή άλλους τομείς - οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε παραβίαση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων,των λειτουργιών της ή και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Επίσης, προσδιορίζει και εξετάζει με λεπτομέρεια, τους ενδεχόμενους κινδύνους και απειλές. Οι σύμβουλοι μας, με την συνεργασία σας, αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής ή της οικιακής σας εγκατάστασης, με βάση την αλληλεξάρτηση τεσσάρων παραγόντων-κλειδιών:

1. Πόροι

Αποτελούν τον πυρήνα, τον οποίο προσπαθείτε να προστατέψετε. Μπορεί να είναι φυσικές δομές (πχ. κτίρια), ιδιοκτησία (π.χ. αυτοκίνητα) ή άνθρωποι.

2. Απειλές

Απειλές είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Η σοβαρότητα και η συχνότητα εμφάνισης της απειλής, σε συνδυασμό με τα ευπαθή σημεία των πόρων είναι καθοριστική για την επιλογή των κατάλληλων μέσων προστασίας.

3. Αδυναμίες

Προσδιορισμός των αδυναμιών στο υπάρχον σύστημα ή τη μεθοδολογία της επιχείρησης, ή λειτουργικής διαδικασίας, που δημιουργούν ευκαιρίες για απειλές, παρείσφρηση ή επίθεση.

4. Μέτρα Προστασίας

Οι τομείς, όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες, εξετάζονται, με στόχο την ενίσχυσή τους και τον περιορισμό των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης κρίσης.

Η διενέργεια αξιολόγησης ασφάλειας παραδίδεται στον εντολέα ως σχέδιο αξιολόγησης ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού. Το σχέδιο είναι μία έκθεση, που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη και καθορίζει με ακρίβεια, τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μετριασθεί ο κίνδυνος, προτείνοντας τους καλύτερους συνδυασμούς λύσεων σε:

  • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας (συναγερμούς, cctv, πυρανίχνευση, access control, fleet management, gps tracking κ.α)
  • Ανθρώπινο δυναμικό (στατικές φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση κ.α.)
  • Φυσική ασφάλεια (μεταλλικές περιφράξεις, θωρακισμένες πόρτες, χρηματοκιβώτια κ.α.)
  • Καθημερινές διαδικασίες στους εργασιακούς χώρους ή χώρους διαβίωσης (μεταξύ υπαλλήλων, μεταξύ διευθυνόντων στελεχών και υπαλλήλων, μεταξύ εργαζομένων στην επιχείρηση και πελατών ή μεταξύ οικιών και τρίτων σε οικιακές εγκαταστάσεις κ.α.)
  • Σχέδια διαχείρισης κρίσεων (άμεση αντιμετώπιση βλαβών και ατυχημάτων, ακριβής καθορισμός ποιος κάνει τι, πώς και πότε κ.α.)

Τέλος παρουσιάζει αναλυτική εκτίμηση του προϋπολογισμού για τις συνιστώμενες ενέργειες. Μόλις εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος, για κάθε αναγκαία υποστήριξη, τόσο στη διαχείριση του προγράμματος όσο και στον έλεγχο των διαδικασιών.