Διαχείριση Κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνου (Risk management) είναι κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε οργανισμού. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους σε κάθε δραστηριότητα τους. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός αυτών των κινδύνων. Στόχος της είναι να προσθέσει τη μέγιστη αειφόρο αξία σε όλες τις δραστηριότητες. Ταξινομεί την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν. Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και μειώνει αμφότερα, την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων.

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να είναι μία συνεχής και αναπτυσσόμενη διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισμού και την υλοποίηση αυτής. Θα πρέπει να προσεγγίζει μεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Διάφοροι όροι Διαχείρισης Κινδύνου:

  • Η Διαχείριση Κινδύνου είναι η διαδικασία η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένο σχέδιο, οργάνωση, έλεγχο και καθοδήγηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ``καταστροφή`` με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια…
  • Η διαχείριση Κινδύνου είναι μια δυναμική διεργασία η οποία αρχίζει πριν από την εμφάνιση μιας ``καταστροφής`` (ενός κακού γεγονότος) και τελειώνει μόνο όταν έχει εκποιηθεί σχέδιο έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή επανάληψη του συγκεκριμένου ανεπιθύμητου γεγονότος.
  • Η διαχείριση Κινδύνου είναι η διαδικασία πρόσληψης, μείωσης ή ακόμα και επίλυσης Κινδύνου
  • Η Διαχείριση Κινδύνου είναι το σύνολο των μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από ένα γεγονός
  • Η Διαχείριση Κινδύνου είναι η σειρά ενεργειών και διαδικασιών που σκοπό έχουν την αναγνώριση, μελέτη και πρόβλεψη καταστάσεων κρίσης καθώς και αντιμετώπισης της