The Foreign language Highlights

YES!!!!! WE ARE

ส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วยการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

สร้างประสบการณ์ใหม่ๆโดยการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

English Daily Life

English and Chinese Camp

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์