Креативне лекције

Oвде ћемо се мало озбиљније бавити латинским језиком.

Конјунктиви презента актива и пасива

У латинском језику постоје три начина од којих смо научили индикатив и императив. Остао је још конјунктив који ћемо прво изучавати у апсолутној употреби а касније и у зависним реченицама. Конјунктив је начин којим се изражава замишљена, жељена или могућа радња.


Конјунктив презента се гради од презентске основе, знака за конјунктив и личних глаголских наставака.

Знак за конјунктив за I конјугацију је Е, а за II, III, IV A

Пример: laudare Пример: monere

1. laudEm 1. laudEmus 1. moneAm 1. moneAmus

2. laudEs 2. laudEtis 2. moneAs 2. moneAtis

3. LaudEt 3. laudEnt 3. moneAt 3. moneAnt


Пример: legere Пример: audire

  1. legAm 1. legAmus 1. audiAm 1. audiAmus
  2. legAs 2. legAtis 2. audiAs 2. audiAtis
  3. legAt 3. legAnt 3. audiAt 3. audiAnt

Вежба

Направи конјунктив презента следећих глагола

 • timeo,2
 • emo,3
 • capio,3
 • venio,4


 • polliceor,2
 • morior,3
 • mentior,4

Примена конјунктива презента у независним реченицама

Конјунктив заповести

Audiatur et altera pars! Нека се чује и друга страна!

Legas! Читај!

Конјунктив забране

Ne maledicatis! Не псујте!

Конјунктив подстицања

Gaudeamus! Радујмо се!

Издвој независни конјунктив у следећим стиховима:

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,

rumoresque senum severiorum omnes

unius aestimemus assis!

soles occidere et redire possunt;

nobis, cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.