กายภาพบำบัดผู้ป่วย

บาดเจ็บไขสันหลัง

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

C1 - C3


กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง C4


กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง C5

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง C6

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง C7


กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

C8 - T1

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

T2 - T6

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

T7 - T12

กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

L1 - L5


กายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

S1 - S5