Nabożeństwa i sakramenty

Nabożeństwa w parafii

Niedziele 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 (w czasie zimowym, tj. od ostatniej niedzieli października do marca Msza wieczorna o g. 17:00)

Święta 7:00, 10:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Dni powszednie 7:00, 18:00 (w czasie zimowym 17:00)

Odpusty: Św. Józefa Rzemieślnika – 1 maja, Urocz. NMP Częstochowskiej – 26 sierpnia.

Dni adoracji Najśw. Sakramentu (40-godz. nabożeństwo): 1-3 maja.


Sakrament małżeństwa

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa czeka Was odpowiednie przygotowanie. Dotyczy ono zarówno sfery duchowej, ale także wymaga ono zgromadzenia pewnych niezbędnych dokumentów, bez których wydarzenie jakim jest ceremonia sakramentu małżeństwa nie jest możliwa. Poniżej znajduje się wiele cennych informacji dotyczących formalności przedmałżeńskich.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

– akty chrztu obojga narzeczonych (aktualne, tzn. nie starsze niż 3 miesiące);

– świadectwa ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego;

– dowody osobiste narzeczonych;

– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;

– potwierdzenie udziału w katechezach przedślubnych i spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej;

– w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego wymagane jest zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (pobiera się je w Urzędzie Stanu Cywilnego, ważne jest 3 miesiące od daty wydania);

– w przypadku zamieszkania obojga narzeczonych na terenie innych parafii niż ta, w której chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa, wymagane jest upoważnienie z parafii zamieszkania do przeprowadzenia rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi poza parafią uprawnioną;

– w przypadku wdów i wdowców, konieczny jest także akt zgonu współmałżonka.

Świadkami ślubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Przed ślubem powinni przynieść do zakrystii dowody osobiste swoje oraz narzeczonych. Wspaniale jest, jeśli świadkowie w czasie ślubnej Mszy św., przystępują do Komunii św.

Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu Małżeństwa obejmuje:

  • spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma się odbyć w innej parafii wymagana jest do tego zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego.
  • udział w katechezach przedślubnych. Są to spotkania z zakresu teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii Sakramentu Małżeństwa.
  • udział w spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej.
  • spowiedź przedślubna.


Sakrament chrztu świetego

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się odpowiednio wcześniej do parafialnej kancelarii – warto zrobić to przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem chrzcin.

Przed pójściem do kancelarii należy przygotować:

– informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania,

– akt urodzenia dziecka.

– akt ślubu (koniecznie ślub kościelny).

Chrzestni zazwyczaj muszą spełniać następujące warunki:

  • muszą mieć ukończone 16 lat (od tej reguły istnieje odstępstwo za zgodą proboszcza parafii do której należą),
  • muszą dostarczyć świadectwo religijności wystawione przez parafię do której należą,
  • przed chrztem muszą udać się na spowiedź i uzyskać podpis na karteczce poświadczającej odbycie spowiedzi,
  • muszą być po sakramencie bierzmowania (od tej reguły też jest odstępstwo tak jak w przypadku wieku).

Podczas ustalania terminu chrztu w kancelarii otrzymuje się cztery kartki, które mają poświadczyć przystąpienie do spowiedzi przed chrztem przez rodziców dziecka oraz chrzestnych.

Kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi oraz świadectwa religijności rodziców chrzestnych zazwyczaj powinny być dostarczone zaraz przed chrztem (do zakrystii), tam też powinni stawić się rodzice i chrzestni w celu podpisania dokumentów chrztu (wpis do księgi).