โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง ตัวเลือกหรรษา

จัดทำโดย

นาย กฤษฎา มาตย์บัวใหญ่ เลขที่ 1

นางสาว ธัญญารัตน์ คงโสมา เลขที่ 14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

คุณครู สราวุฒิ ชาลีเครือ


โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30