ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561


คำชี้แจงของการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3)

ตรวจสอบการรายงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คำชี้แจง

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ของสถานศึกษา

การรายงานข้อมูล

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลการรายงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/view/pan2561 หรือ สแกน QR Code ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่ละฝ่าย (คลิกเลิอกฝ่าย)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงาน ฯ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ