รายชื่อนักเรียนเข้าสอบความรู้

ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖


สนามสอบ วัดสามพระยา

สนามสอบ วัดสามพระยา

สนามสอบ วัดสามพระยา

หมายเหตุ

๑.เป็นรายชื่อที่ส่งเข้าสอบ คงไว้ตามบัญชีของแต่ละสำนักเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนที่สมัครสอบได้มีโอกาสตรวจสอบเท่านั้น

๒. นักเรียนที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน จำเป็นต้องส่งหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมให้กองบาลีได้ทราบโดยด่วน มิฉะนั้น ก็จะอยู่ในสถานะของผู้ “ขาดสิทธิ์