สำนักงานกองบาลีสนามหลวง

ตึกวิเศษธรรมกาย ชั้น ๓ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. ๑๐๑๖๐

บัญชี ศ.๓ (สอบครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค