B-NET ตอนต้น ปีการศึกษา 2565.pdf
B-NET ตอนปลาย ปีการศึกษา 2565.pdf

ข้อสอบออนไลน์ วิชา พระพุทธศาสนา ม.๓ มีจำนวน ๕๐ ข้อ โดยจำแนกวิชา ธรรม ๑๐ ข้อ วิชา พุทธฯ ๑๐ ข้อ วิชาวินัย ๑๐ ข้อ และวิชาภาษาบาลี ๒๐ ข้อ จุดหมายเพื่อทดสอบความรู้ตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อนักเรียนสอบได้ ๓๐ คะแนน หรือร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร ขั้นตอนที่ ๑) คลิก ทำแบบทดสอบ ๒) คลิก ค้นหาเกียรติบัตรและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ข้อสอบออนไลน์ วิชา พระพุทธศาสนา ม. มีจำนวน ๕๐ ข้อ โดยจำแนกวิชา ธรรม ๑๐ ข้อ วิชา พุทธฯ ๑๐ ข้อ วิชาวินัย ๑๐ ข้อ และวิชาภาษาบาลี ๒๐ ข้อ จุดหมายเพื่อทดสอบความรู้ตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ เมื่อนักเรียนสอบได้ ๓๐ คะแนน หรือร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร ขั้นตอนที่ ๑) คลิก ทำแบบทดสอบ ๒) คลิก ค้นหาเกียรติบัตรและดาวน์โหลด