ทำเนียบบุคลากร

นายวิเชียร สังกฤษณ์

ครู คศ. ๑

นายอัษฎา ปิตะพรหม

ครู คศ. ๑