1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอน (ว 9_2564).pdf
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา (ว10_2564).pdf
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานนิเทศการศึกษา (ว11_2564).pdf
4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารการศึกษา (ว12_2564).pdf
5.การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ (ว4_2564).pdf
6.แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17_2564).pdf
7.ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ว21_2564).pdf
8.1คู่มือฯ ตำแหน่งครู.pdf
8.2คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา.pdf
8.3คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
8.4คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.).pdf
8.5คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(กศน.).pdf
8.6คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สช.).pdf
8. การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือฯ (ว22_2564).pdf