งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย