Občianske združenie reflektor je dobrovoľným občianskym, nepolitickým a neziskovým združením profesionálov pôsobiacich v oblasti kultúry a výskumu.

Základným cieľom občianskeho združenia je prostredníctvom svojich aktivít podporovať prezentovať a skúmať vizuálne umenie, architektúru, dizajn a urbanizmus ako aj ich rôzne interdisciplinárne presahy do iných foriem umenia, kultúry a vedy. 


a) prezentácia súčasného ako aj  historického vizuálneho umenia, architektúry, urbanizmu a dizajnu predovšetkým prostredníctvom organizovania výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí, odborných prednášok, seminárov, konferencií, diskusií, workshopov, predstavení, exkurzií a pod.

b) realizácia a podpora výskumu v oblasti teórie a histórie vizuálneho umenia, architektúry, urbanizmu, dizajnu a súvisiacich interdisciplinárnych odborov

c) vydavateľská a publikačná činnosť autorských odborných a umeleckých textov ako aj preklady textov súvisiacich s hlavným predmetom činnosti

d) produkcia a podpora produkcie umeleckých diel

e) organizovanie a podpora vedeckých a občianskych aktivít v oblasti rozvíjania a ochrany kultúrneho dedičstva a kultúrnej pamäti

f) podpora a podieľanie sa na formovaní živého, pluralitného a demokratického verejného priestoru

g) expertná a poradenská činnosť v doplnkovom rozsahu k hlavnému predmetu činnosti

h) prenájom a predaj umeleckých diel a publikácií v doplnkovom rozsahu k hlavnému predmetu činnosti

i) budovanie zbierok umeleckých diel, historických dokumentov a publikácii súvisiacich s hlavným predmetom činnosti


členmi občianskeho združenia sú:

Peter Szalay 

štatutárny zástupca združenia

Eliška Mazalanová

Alexandra Niczová