Biuro Księgowe

Usługi księgowe prowadzone przez Sławomira Owadowskiego.

Właściciel biura posiada ponad dwudziestoletni staż, na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego.

Prowadzimy księgi rachunkowe firm z wielu branż.

Proponujemy współpracę na wielu płaszczyznach. Przygotujemy analizę finansowo-księgową wraz z propozycjami działań naprawczych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz tarcz rządowych.

Podstawowe usługi księgowe

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,

 • dekretacja dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie ze wskazaniami Klienta oraz przyjętą polityką rachunkowości,

 • sporządzanie wymaganych rejestrów i ewidencji księgowych oraz kalkulacji i rozliczeń,

 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług (VAT) , przesyłanie miesięcznych JPK VAT i innych podatków,

 • przygotowanie rozliczeń i dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,

 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych (faktury wewnętrzne, noty korygujące, polecenia księgowania itp.),

 • wystawianie faktur sprzedaży,

 • przygotowanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa) oraz przygotowanie sprawozdania z działalności jednostki,

 • odbiór dokumentów od Klienta,

 • dojazd na spotkania do siedziby Klienta,

 • cykliczne raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (rachunek zysków i strat, bilans), o nierozliczonych pozycjach należności i zobowiązań, a także inne raporty, zgodne z indywidualnymi wymaganiami,

 • informacje o zmianach w przepisach podatkowych,

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,

 • obsługa kontroli podatkowych oraz audytów,

 • sporządzanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji wewnętrznych (zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, zasad kontroli wewnętrznej itp.),

 • wsparcie w zakresie stosowania wsparcia z zakresu tarcz antycovidowych i antykryzysowych,

 • rozwiązywanie problemów dotyczących wprowadzenia w firmie rozwiązań z zakresu Polski Ład - Niższe podatki

 • inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.

Kadry

 • prowadzenie bazy danych i teczek osobowych pracowników,

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp.,

 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi (ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych),

 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, badań okresowych i szkoleń bhp,

 • wystawienie świadectw pracy,

 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,

 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy,

 • inne, stosowanie do uzgodnień z Klientem.

Usługi dodatkowe

 • raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa co miesiąc – zawierające wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych oraz stan należności i zobowiązań,

 • raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami – z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych i specyfiki przedsiębiorstwa,

 • analizy finansowe,

 • sprawozdania do centrali przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym – zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej,

 • budżetowanie i raportowanie realizacji budżetu,

 • informacje o zmianach w przepisach podatkowych – dotyczących działalności przedsiębiorstwa.