ยา

สอบถามข้อมูลการขออนุญาต

ติดต่อสอบถาม โทร. 037-386388 - 107 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หากต้องการเข้ามาติดต่อที่กลุ่มงาน กรุณาติดต่อนัดก่อนล่วงหน้า : เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทีม อาจมีตารางออกตรวจนอกสถานที่  (ตรวจอนุญาตและตรวจเฝ้าระวัง) ตามแผนการตรวจที่ได้วางไว้

เอกสารสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

แบบตรวจเอกสารประกอบคำขอ

- แบบตรวจเอกสารคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

- แบบตรวจเอกสารประกอบคำขอเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

- แบบตรวจเอกสารประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 

- แบบตรวจเอกสารประกอบคำขอใบแทน - ย้ายสถานที่ 

- แบบบันทึกการประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 


การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

- คู่มือคำแนะนำการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (การกรอกและการเตรียมเอกสาร) 

- ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยา ขย.1 

- ชุดคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (รวมเอกสารทั้งหมด) 

- คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

- แบบฟอร์มติดภาพถ่ายสำหรับใช้ประกอบคำขออนุญาตขายยา 

- คำขอต่ออายุสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 

- คำขอย้ายสถานที่ ใบแทนใบอนุญาต 

- คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

- สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 

- คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

- แจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

- คำขอยกเลิกกิจการ - บุคคลธรรมดา 

- คำขอยกเลิกกิจการ - นิติบุคคล 

   เอกสารเพิ่มเติมกรณีนิติบุคคล 

     - หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ(นิติบุคคล) 

    - ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ(นิติบุคคล) 

    เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ 

     - หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน 

     - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน 


หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP)

- คู่มือแนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีฏิบัติทางเภสัชกรรม 

- คู่มือการตรวจประเมิน วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 

- แบบประเมินตนเอง เรื่องหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) 


แบบฟอร์มบัญชียาต่างๆ

- บัญชีการซื้อยา (ขย.9) 

- บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (ขย.10) 

- บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (ขย.11) 

- บัญชีการขายยาตามคำสั่งแพทย์ (ขย.12) 


แบบฟอร์มอื่นๆ

- บันทึกอุณหภูมิ 

- แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วย 

- แบบฟอร์มประเมิน Naranjo 

- แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- บัตรแพ้ยา 

- บันทึกยาเปลี่ยนคืนผู้จำหน่าย-ทำลาย 

- แบบบัญชีรายชื่อพนักงาน 

- แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

- แบบบันทึกยาเปลี่ยนคืนจากลูกค้า 

- แบบบันทึกรายการยาใกล้หมดอายุ 

- แบบรับรองการจัดวางสื่อ อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต


อัตราค่าคำขอต่ออายุใบอนุญาต

(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)