Projekt HIT

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou a Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, konkrétne v rámci Programu malých grantov administrovaného EZÚS Via Carpatia.

Údaje o projekte

Základné informácie o projekte

 • Názov projektu: Inteligentný priestor bez hraníc - Határtalan, inteligens tér

 • Kód projektu: FMP-E/1901/1.1/021

 • Rozpočet projektu: 49 220,67 EUR

 • Realizácia projektu: 11/2019 – 04/2021

 • Vedúci partner: Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok (Košice, Slovensko

 • Partner: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (Miškovec, Maďarsko)

Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti a podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, prostredníctvom revitalizácie zelene, realizovania doplnkovej infraštruktúry a realizovaním spoločných aktivít s maďarským partnerom v priestore Košickej Mlynskej bašty a Neziskovom dome v Miškovci tak, aby sa dosiahlo zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti.

Ciele projektu

 1. Revitalizácia zelene a vytvorenie doplnkovej infraštruktúry priestoru Mlynská Bašta.

 2. Vytvorenie cezhraničnej siete spolupracujúcich subjektov.

 3. Vytvorenie návrhu na rozvoj prevádzky a služieb priestoru Mlynskej Bašty a Neziskového domu.

Aktivita 1: Realizovanie malej doplnkovej infraštruktúry priestoru Mlynskej Bašty

Popis aktivity

Aktivita bola zameraná na revitalizáciu a realizovanie doplnkovej infraštruktúry priestoru Mlynskej Bašty s cieľom rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva, na zvýšenie jej atraktivity v dotknutých regiónoch. Aktivita zahŕňala činnosti ako výsadba a revitalizácia zelene, osadenie prvkov drobnej architektúry (vrátane lavičky priateľskej pre matky s malými deťmi). Multifunkčný, inteligentný priestor bude využívaný na rôzne medzinárodné tematické stretnutia a festivaly v kultúrno-spoločenskej oblasti na upevňovanie priateľských vzťahov a spolupráce so subjektmi zo susedných žúp Maďarska.

Priebeh aktivity

V rámci aktivity 1 sa realizovali nasledovné činnosti:

 • došlo k realizácii parkových úprav v priestore Mariánskeho dvora (priestor okolo Mlynskej bašty v Košiciach, pozemky KN-C, parcelné čísla 662/31, 662/53, 662/61, 662/62, 662/63, 662/64, 662/42, 662/43, 662/44, 662/45, 662/46 v katastrálnom území Stredné Mesto, v pamiatkovo chránenom území mesta Košice)

 • v období november 2020 až december 2021 prebehli parkové úpravy a osadenie prvkov drobnej architektúry

 • práce boli realizované v zmysle schváleného projektu, stavebného povolenia a realizovaného prieskumu trhu

 • postup prác bol priebežne dokumentovaný fotodokumentáciou

Výstupy aktivity 1

 • Parkové úpravy zahŕňali výsadbu nasledovnej zelene: Platanus occidentalis/acerifolia, Tilia tomentosa/cordata 'Greenspire', Amelanchier lamarckii, Cotoneaster salicifolius 'Repens', Parthenocissus tricuspidata, Wisteria sinensis - celkovo bolo vysadených 110 stromov a kríkov

 • V parku boli osadené nasledovné prvky drobnej architektúry: 10 štandardných lavičiek, 1 lavička priateľská pre rodiny s deťmi, 2 smetné koše a 6 stojanov na bicykle.

 • Pre užívanie stavby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie MK/A/2021/06860-09/I/KR zo dňa 26.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.03.2021.

 • Vďaka projektu bol vytvorený multifunkčný, inteligentný priestor Mlynskej bašty v Košiciach (vrátane lavičky priateľskej pre matky s deťmi).

Aktivita 2: Umelecká show „Mlynská bašta – svetlo v priestore“

Popis aktivity

Aktivita bola zameraná na zatraktívnenie priestoru Mlynskej Bašty pre návštevníkov a turistov. Skupiny aktivistov a umelcov v medzinárodnom zložení dostali v rámci súťaže zadanie - vytvoriť a prezentovať svetelnú maľbu s tematikou Mlynskej bašty. V rámci aktivity sa pripravili 2 prípravné workshopy pre 5 umelcov zo Slovenska a Maďarska. Vytvorené umelecká diela boli prezentované formou video pásma z vytvorených prác, doplnených o reálie Mlynskej bašty a publikovaného na internete. Pri realizácii workshopov aj umeleckej show bola preferovaná online forma realizácie a komunikácie.

Priebeh aktivity 2

 • v období máj až júl 2020 prebiehalo plánovanie aktivít, ktoré bolo ovplyvnené protipandemickými opatreniami

 • následne v období august 2020 až marec 2021 prebiehalo hľadanie umelcov, ktorí sa zapoja do činností aktivity, núdzová situácia spôsobila nízky záujem o aktivity projektu, na základe čoho sme boli nútení požiadať o zníženie cieľového počtu umelcov na 5

 • pre umelcov boli realizované 2 workshopy a v čase medzi nimi mali umelci priestor na prípravu umeleckých diel s tematikou Mlynskej bašty

 • z pripravených diel a podkladových materiálov bolo pripravené videopásmo "Mlynská bašta - svetlo v priestore", ktoré bolo v závere projektu streamované prostredníctvom služby YouTube

Výstupy aktivity 2

 • Aktivita 2 bola zameraná na umelecký pohľad na prostredie Mlynskej bašty. Pôvodným zámerom bolo realizovať umeleckú súťaž, ktorá vyvrcholí svetelnou umeleckou show v prostredí Mlynskej bašty a Mariánskeho dvora. Pandémia COVID-19 však tieto plány zmenila a fyzickú umeleckú show nahradilo videopásmo z prostredia Mlynskej bašty a vytvorených umeleckých prác.

 • Aktivity sa zúčastnilo 5 umelcov (2 umelci z Maďarska: István Barát, Edina Losonc a 3 umelci zo Slovenska: Peter Čuchran, Martin Kovalík, Janka Porhinčáková Hudáková). Vďaka inšpirácii prostredím Mlynskej bašty sa podarilo umelcom a umelkyniam vytvoriť deväť umeleckých diel, ktoré zobrazujú nielen samotnú Mlynskú baštu, ale tiež naznačiť prepojenie minulosti a budúcnosti, ako priestor, v ktorom majú dominovať ľudia a láska k zvieratám, či zvýrazniť Mariánsky dvor pri Mlynskej bašte ako symbol prepojenia s prírodou, históriou a ľuďmi, ako priestor pre pokoj uprostred uponáhľaného mesta.

 • Boli pripravené 2 online workshopy (úvodný a prezentačný) určené pre umelcov, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do umeleckej aktivity projektu. Výsledná zostava umelcov bola veľmi pestrá: stretli sa umelci z Maďarska a Slovenska, telesne postihnutí umelci, študenti umenia, amatérski umelci. Prvý workshop (31.03.21) bol zameraný na prezentáciu zapojených umelcov a nazbieranie inšpirácie pre ich práce. Boli prezentované reálie Mlynskej bašty, jej história, premeny v čase a myšlienky k budúcemu využitiu priestoru. Výsledný workshop bol prezentačný (20.04.21), na ktorom umelci predstavili svoje práce.

 • Vytvorené a na internete publikované video pásmo "Mlynská bašta - svetlo v priestore"

 • Aktivita bola realizovaná v spolupráci a za podpory neziskovej organizácie Maják, n.o.

Aktivita 3: Vytvorenie modelu dlhodobej cezhraničnej spolupráce

Popis aktivity

Aktivita bola zameraná na vytvorenie dlhodobej spolupráce partnerov a subjektov zapojených do projektu na obidvoch stranách v cieľových regiónoch, prostredníctvom vstupu externého experta a 2 pracovných workshopov (realizovaných online, miesto nutnosti cestovať do druhej krajiny). Na workshopy boli pozvané subjekty oslovené v prvej fáze realizácie projektu, podľa ich profilu na dlhodobú cezhraničnú spoluprácu z obidvoch cieľových regiónov z oblasti kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva a turizmu.

Priebeh aktivity

 • v období máj až júl 2020 prebiehalo plánovanie aktivity

 • následne v období august 2020 až február 2021 prebiehala odborná práca experta na príprave modelu cezhraničnej spolupráce a v spolupráci s partnerom projektu (ERKE) boli vyhľadávané organizácie pre vytvorenie siete pre dlhodobú spoluprácu

 • v marci 2021 prebehli online workshopy k návrhu modelu za účasti slovenských a maďarských organizácií, ktoré prejavili záujem o dlhodobú spoluprácu

 • následne v apríli 2021 bol model finalizovaný

Výstupy aktivity 3

 • Spracovaný model dlhodobej spolupráce partnerských organizácií (cezhraničná spolupráca), model bol pripravený vo forme dokumentu s prílohami

 • Vytvorená sieť 10 organizácií (5 organizácií SK a 5 organizácií HU), ktoré prejavili záujem o dlhodobú spoluprácu v problematike rozvoja kultúrneho a architektonického dedičstva a spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov, kultúry a cestovného ruchu

 • Boli pripravené 2 online workshopy na cezhraničnú spoluprácu s cieľom vybudovať sieť udržateľne spolupracujúcich organizácií, ktoré majú záujem spoločne riešiť problematiku rozvoja kultúrneho a architektonického dedičstva a spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov, kultúry a cestovného ruchu. Výmena názorov, skúseností a podnetov k problematike cezhraničnej spolupráce (s fokusom na Košický kraj na Slovensku a Boršódsko-Abovsko-Zemplínsku župu v Maďarsku). Workshopy k problematike cezhraničnej spolupráce sa konali 29. a 30. marca 2021 vo forme online aktivít. Celkovo sa ich zúčastnilo 10 organizácií, z toho päť organizácii zo Slovenska a päť z Maďarska. Zúčastnené organizácie boli značne rôznorodé čo do veľkosti organizácie, zamerania a oblasti pôsobenia a doterajších skúseností. Medzi účastníkmi boli organizácie venujúce sa ochrane kultúrnych pamiatok, vzdelávacie inštitúcie, komunitné organizácie a organizácie z neziskovej aj komerčnej sféry. Táto rôznorodosť priniesla názorovú pestrosť a rôznosť podnetov. Workshopy umožnili v vytvorenie fóra pre výmenu skúseností a pohľadom na problematiku cezhraničnej spolupráce. Zároveň nám pomohli získať spätnú väzbu na vytváraný model vhodnej cezhraničnej spolupráce. Pripomienky a poznámky z workshopov sme zapracovali do výsledného modelu. Zúčastnené organizácie sa zároveň vyjadrili, že majú záujem pokračovať v nadviazanom kontakte smerom k prípravy spoločných projektov financovaných z rôznych externých (najmä európskych) zdrojov.

Sieť spolupracujúcich organizácií

Maďarsko:

Slovensko:

Aktivita 4: Inovačné laboratórium - Kreatívne a priestory priateľské pre rodiny

Popis aktivity

Na našich webových stránkach a sociálnych médiách bola spustená výzva na využitie priestoru Mlynská bašta a na maďarskej strane Neziskový dom, kde boli zbierané kreatívne nápady (napr. umelecké a kultúrne) a súčasne na priestor priateľský pre rodiny. Pre záujemcov a odborníkov boli pripravené 2x2 dňové workshopy. Prvý sa zaoberal priestormi priateľskými pre rodiny a druhý vytváraním a prevádzkovaním kreatívnych priestorov pre komunity. Workshopy boli na oboch stranách hranice a účastníci by spolu komunikovali cez online elektronické komunikačné nástroje.

Výstupy aktivity 4

V rámci projektu bolo pozvaných 46 ľudí na dve workshopy, každý v trvaní 2 dní. Výsledkom workshopov boli 2 tematické stretnutia, ktoré boli zamerané na kreatívne a druhé na priestory priateľské pre rodiny. Súbor vzniknutých odporúčaní bol potrebný z dôvodu budúcej rekonštrukcie a využiteľnosti Mlynskej bašty a Neziskového domu. Zároveň považujeme model za prístupný, takže návrhy boli sprístupnené na sledovanie online aj pre verejnosť.

Aktivita 5: Odborná práca expertov

Popis aktivity

Na využitie výsledkov plánovania z Aktivity 1 – 4 formulovala skupina odborníkov nové črty dotknutého kultúrneho dedičstva a aké nové funkcie môžu získať "inteligentné", "zelené", pomalé, rodinné, pre starších atď. v rámci ďalšieho rozvoja. Druhou riešenou otázkou bolo či klasický rámec občianskej spoločnosti poskytuje dostatočný priestor na využitie dedičstva alebo treba využiť spoločenské podnikanie. Výsledkom je 1 rozvojový dokument.

Výstupy aktivity 5

Publicita projektu

Mediálne výstupy projektu

 1. Inzerát o projekte v tlači (Košice Dnes, 27.07.20)

 2. Prebaľovacia lavička pre lepší komfort (online článok, https://minap.hu/cikk/pelenkazo-pad-kenyelemert, 15.04.2 )

 3. Ihrisko na Gejzovej ulici doplnené o rodinnú lavičku (online článok, https://mizumiskolc.hu/baba-mama-paddal-bovult-a-geza-utcai-jatszoter/, 15.04.21)

 4. Rodinná lavička doplnila ihrisko (online článok, https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/baba-mama-barat-paddal-bovult-a-jatszoter-5368528/, 16.04.21)

 5. Vytváranie komunitných priestorov a príprava Občianskeho domu (online článok, https://minap.hu/cikk/kozossegi-terek-letrehozasa-es-egy-civil-haz-felallitasa-cel, 16.04.21)

 6. Občianska jednota (TV reportáž, Híradó, https://www.youtube.com/watch?v=udS37PnXcTw&t=738s, 16.04.21)

 7. Inteligentný priestor bez hraníc (online článok, https://indexmag.sk/2021/04/28/inteligentny-priestor-bez-hranic-mlynska-basta/, 28.04.21)

 8. Inteligentný priestor bez hraníc (článok, Košický Večer, 30.04.21)

Verejné podujatia projektu

 1. Slávnostné odhalenie rodinnej lavičky v Miškovci (fyzické podujatie, 15.04.21)

 2. Tlačová konferencia v Miškovci (fyzické podujatie, 16.04.21)

 3. Záverečná prezentácia projektu (online podujatie, 30.04.21) priniesla priblíženie a sumarizáciu aktivít projektu. Postupne boli prezentované jednotlivé aktivity a výstupy projektu. Prezentácia dopadla úspešne a zavŕšila realizáciu projektu. Podujatia sa zúčastnilo 15 účastníkov.