projekt InŠtaláciE vodozádržných opatrení

Základné údaje o projekte


Názov projektu:                    Mlynská bašta inštalácia vodozádržných opatrení
Názov a sídlo prijímateľa:    Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok, Letná 12/47, 040 01 Košice
Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:                         7 – REACT-EU
Špecifický cieľ:                    7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Poskytovateľ pomoci:          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Projekt je spolufinancovaný:  Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu:   Košice
 

Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:  189 770,71 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 180 282,17 EUR

Celková dĺžka realizácie projektu: 11 mesiacov

Začiatok realizácie projektu: 04/2023

Koniec realizácie projektu: 11/2023

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj zelenej infraštruktúry v zastavanej časti historického centra Košíc a výrazne tak prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia v rámci Mariánskeho dvora


Predmetom projektu je revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Mlynská Bašta. Cieľ projektu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom rekonštrukcie  jestvujúcej strešnej konštrukcie formou inštalácie nového vodozádržného systému zelenej strechy.


Zrealizovaná zelená strecha výrazne posilní vodozádržné vlastnosti predmetnej lokality zadržiavaním cca. 40% zrážok, podstatným vylepšením manažmentu dažďových vôd, výrazne skvalitní mikroklímu predmetnej lokality vďaka zvýšenej relatívnej vlhkosti ovzdušia a zníženej teploty okolia najmä počas horúcich letných dní, vizuálne zatraktívni prostredie pri pohľadoch z okien bezprostredne susediacich bytových domov a zabezpečí akustický útlm v rámci predmetnej lokality.

 

Realizáciou projektu sa prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov:


Hlavnou aktivitou projektu je realizácia zelenej strechy. Predpokladané trvanie aktivity je 04/2023 – 11/2023.

Predmetom aktivity je ekologické zhodnotenie strechy objektu národnej kultúrnej pamiatky Mlynská Bašta v areáli Mariánskeho dvora a v okolí bytových domov vybudovaných v rámci projektu Rezidencia Mlynská Bašta Továrenská ul., Štefánikova ul. v Košiciach. Navrhovanou stavebnou úpravou bude naplnená požiadavka zabezpečenia ekosystémových služieb formou ekostabilizácie zelene v areáli bez navýšenia spevnených plôch. Strešná konštrukcia bude realizovaná ako vegetačná extenzívna strecha.


Za účelom realizácie hlavnej aktivity bola z vlastných zdrojov žiadateľa vypracovaná projektová dokumentácia. Na základe tejto dokumentácie bol vypracovaný rozpočet a postup stavebných prác.


realizácia