Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok

Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok je občianskym združením, ktorého cieľom je výskum, obnova a rekonštrukcia pamiatkovo chránených objektov, a to najmä kultúrnych pamiatok Mlynská Bašta a Laboratórium nachádzajúcich sa v meste Košice.

Čo robíme

  • Našou snahou je pracovať na záchrane a obnove kultúrnych pamiatok.

  • Pracujeme ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o rekonštruovaných pamiatkach.

  • Usporadúvame kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia,

  • Chceme vykonávať publikačnú a edičnú činnosť týkajúcu sa rekonštruovaných pamiatok.

  • Spolupracujeme s inštitúciami zaoberajúcimi sa záchranou a obnovou kultúrneho dedičstva.

  • Participujeme na organizácii kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí zameraných na propagáciu regiónov, v ktorých sa rekonštruované pamiatky nachádzajú.