Основно училище "Христо Ботев" с.Лопян

Добре дошли!

Основно училище ,,Христо Ботев“ е училище, което ден след ден се превръща в желана територия за нашите ученици.

Ние искаме да обединим усилията, възможностите и идеите на всички, които знаят, че само заедно можем да променим света и да го направим по-добър…

Учението, забавлението и приятелството са стъпка към тази цел…

Ние следваме мечтите си и ги превръщаме в реалност!

Като своя мисия ОУ” Христо Ботев” определя: формиране на личности с добра интелектуална подготовка и култура, с ярко изградено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата и учениците от ромската общност

ОУ” Христо Ботев” се стреми към изграждане на визия за конкурентно способно училище с условие за интегриране на учениците от ромската общност и възможност за формиране у тях на национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Като свои приоритетни цели училището си поставя: издигане и утвърждаване престижа на ОУ” Христо Ботев” чрез високо ниво на учебната подготовка, както и чрез осигуряване на ред и дисциплина в ОВП; повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.