ΣΚΟΠΟΣ

Η εξύψωση και εξάπλωση της συνεταιριστικής ιδέας σε όλο τον φαρμακευτικό κόσμο, ώστε να ιδρυθούν Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών στην περιφέρεια κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου ή Συλλόγων, με βάση όμως την οικονομική ενότητα του χώρου.

Η συνεργασία, συντονισμός και συνένωση των Συνεταιρισμών της χώρας και των επί μέρους Μελών των Φαρμακοποιών, πάνω στα οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά και συνεταιριστικά θέματα και προβλήματα.

Η διατήρηση της Αυτονομίας των Συνεταιρισμών και γενικότερα του Συνεταιριστικού Κινήματος της Χώρας.

Ο συντονισμός των ενεργειών των Συνεταιρισμών για :

  • Την στήριξη των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών οικονομικά, ηθικά, επιστημονικά, κοινωνικά και υλικά με οποιοδήποτε θεμιτό και νόμιμο μέσο.
  • Την υπεύθυνη και ομαλή διακίνηση του κοινωνικού προϊόντος «φάρμακο» από τους Συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και την προστασία της Υγείας του Ελληνικού Λαού.
  • Την προμήθεια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών, ΝΠΔΔ και άλλων δημοσίων και κοινωνικών φορέων υγείας με φάρμακα από τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών.
  • Την ανάληψη παραγωγικών διαδικασιών για τα φάρμακα από τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών.
  • Την δημιουργία Ενώσεων Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών και θυγατρικών εμπορικών εταιρειών τους για φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
  • Την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων από Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών ή Ενώσεις Συνεταιρισμών τους και τα μέλη των Ενώσεων αυτών, καθώς και άλλων οικονομικών μονάδων σχετικών με τα παραπάνω προϊόντα.
  • Την επίλυση των τρεχόντων οικονομικών προβλημάτων των Συνεταιρισμών τους, την επίτευξη δανειοδοτήσεων κι επιχορηγήσεων από Κρατικούς, Δημόσιους, Κοινωνικοποιημένους Φορείς, Τράπεζες και Επιχειρήσεις ή από οργανισμούς Ελληνικούς και της Ε.Ο.Κ.
  • Την Τεχνική και Τεχνολογική υποστήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση για την σύγχρονη οργάνωση των Συνεταιρισμών.
  • Την εκπαίδευση στελεχών για την επάνδρωση των Συνεταιρισμών καθώς και την επιμόρφωση των υπαρχόντων στελεχών τους.
  • Την παρακολούθηση του νομοθετικού έργου της Πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό της, όσο αφορά τους Συνεταιρισμούς των Φαρμακοποιών και γενικά της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας καθώς και της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.
  • Την σύνδεση του Συνεταιριστικού Κινήματος των Φαρμακοποιών στην Ελλάδα κάτω από τον συντονισμό, εποπτεία και προστασία της Ο.Σ.Φ.Ε., καθώς και με αντίστοιχα ή ανάλογα Διεθνή Κινήματα και Ομοσπονδίες Χωρών, μέσα και έξω από την Ε.Ο.Κ..
  • Την εξύψωση γενικά του Φαρμακευτικού Λειτουργήματος σε συνεργασία με και με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
  • Την παρακολούθηση και εξέταση όλων των κλαδικών και κοινωνικών ζητημάτων των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών ώστε να κατευθύνονται με ενιαίο τρόπο οι διεκδικήσεις τους.
  • Την εκπροσώπηση των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών σε κάθε συλλογικό ή μη Όργανο Διοικήσεως του Κράτους, Κοινωνικής, Πολιτικής, Δικαστήριο οιουδήποτε βαθμού και Δικαιοδοσίας και γενικά κάθε Αρχή.

H μελέτη και εξέταση του Βοτανικού Φαρμακευτικού πλούτου της Χώρας, καθώς και την δυνατότητα αξιοποιήσεως του από τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.