ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  • Προϊστάμενη Γραμματείας : Λαζάρου Κωνσταντίνα

  • Διευθυντής ISCoPhar : Τσιάρας Θωμάς

  • Εργαζόμενη ISCoPhar : Παγκράτη Μαρίνα

  • Εργαζόμενη ISCoPhar : Τσάμη Μαρία