ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Συνεταιριστικής Επιχείρησης βάσει Συνεταιριστικών Αρχών

Το πλεόνασμα διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

α) Ένα ποσοστό μπορεί να οδηγηθεί στο Συλλογικό Αποθεματικό.

Βάσει συνεταιριστικών αρχών ένα ποσοστό του πλεονάσματος (π.χ. το 10%) παραχωρείται από τα μέλη στην Συνεταιριστική Επιχείρηση (τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν από αυτά οποιοδήποτε μερίδιο) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συλλογικό και αδιανέμητο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Το συλλογικό αυτό κεφάλαιο είναι διαθέσιμο όχι μόνον στους νυν συνεταιριστές αλλά και στους μελλοντικούς, χωρίς να ζητείται από αυτούς αναλογική συμμετοχή για την απόκτηση του.

β) Ένα ποσοστό (π.χ. το 20%) μπορεί να οδηγηθεί στο Εξατομικευμένο Αποθεματικό.


Το αποθεματικό αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Κατανέμεται σε ατομικούς λογαριασμό που διατηρεί το κάθε μέλος στον συνεταιρισμό ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή του στις συναλλαγές του συνεταιρισμού.
  • Εξομοιώνεται με προσωπική κατάθεση του μέλους στην εταιρεία του ή εκλαμβάνεται ως δάνειο, που παραχώρησε σε αυτή (συνήθως δίδεται επιτόκιο το οποίο είναι στα επίπεδα του τραπεζικού επιτοκίου για προθεσμιακές καταθέσεις ή λίγο υψηλότερο).
  • Επιστρέφεται στο μέλος κατά την αποχώρηση του ή νωρίτερα, ύστερα από αίτημά του ή όταν παρέλθει η περίοδος που συμφωνήθηκε ή όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους η παρακράτηση των πλεονασμάτων ήταν αναγκαία.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κρίνει η Γενική Συνέλευση.

γ) Ένα ποσοστό (π.χ. το υπόλοιπο 70%) μπορεί να επιστραφεί στα μέλη ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συναλλαγές του συνεταιρισμού (πρόκειται για «επιστροφή πλεονάσματος» δηλ. παρακρατηθέντος ποσού και όχι μέρισμα δηλ. μέρος ενός κέρδους).

δ) Εκτός των παραπάνω αποθεματικών η Συνεταιριστική Επιχείρηση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διατηρεί Εξειδικευμένα Αποθεματικά για εξειδικευμένους σκοπούς (π.χ. ένα αποθεματικό των οποίων τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς).

Για τον τρόπο χρήσης του πλεονάσματος διαχείρισης κάθε διαχειριστικής χρήσεως θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των μελών (αν δεν έχει προηγουμένως οριστεί μέσω του καταστατικού).