ΜΕΛΟΣ

...και η τριπλή του ιδιότητα...

1η Ιδιότητα: Είναι συνιδιοκτήτης

…καθώς συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της συνεταιριστικής επιχείρησης.

2η Ιδιότητα: Είναι διευθύνων ή ελέγχων

…καθώς έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της συνεταιριστικής επιχείρησης και, εφόσον εκλεγεί, να ασκήσει τη διοίκηση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Αλλά και από τη θέση του απλού μέλους του συνεταιρισμού και μέσα από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την πορεία του συνεταιρισμού.

…καθώς έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το Εποπτικό Συμβούλιο της συνεταιριστικής επιχείρησης και, εφόσον εκλεγεί, να ασκήσει έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά και από τη θέση του απλού μέλους του συνεταιρισμού και μέσα από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης έχει τη δυνατότητα ελέγχου των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, να τις απορρίψει ή να τις εγκρίνει.

3η Ιδιότητα: Είναι ωφελούμενος

…καθώς είναι αυτός που κατά βάση κάνει χρήση των υπηρεσιών της συνεταιριστικής επιχείρησης.

Το μέλος της συνεταιριστικής επιχείρησης δεν πρέπει να ξεχνά πως:

  • Η Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι κοινή επιχείρηση, η οποία ανήκει αποκλειστικά στα μέλη της ως φυσικά πρόσωπα. Δεν ανήκει στο κεφάλαιο των µελών της.
  • Το μέλος είναι τοποθετημένο υπεράνω οποιασδήποτε άλλης αρχής ή αξίας.
  • Η συμμετοχή του μέλους στα συνεργατικά δρώμενα και η ενεργός παρουσία του στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας έχει μεγάλη σημασία.
  • Έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα και η άποψή του να αξιολογηθεί µε σεβασμό από τους συναδέλφους του.
  • Η άποψη του, είτε αυτή εκφράζεται υπό μορφή κριτικής είτε υπό μορφή εισηγήσεων, εμπλουτίζουν τη σκέψη και ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης.
  • Έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί αλλαγές και να επηρεάσει τις αποφάσεις, αν οι απόψεις του αξιολογηθούν θετικά από τους υπόλοιπους.
  • Η απουσία των μελών από τα δρώμενα της Συνεταιριστικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα από τις Γενικές Συνελεύσεις αποστερεί την εταιρεία από το να αξιοποιήσει τον πλούτο της γνώσης που διαθέτουν τα μέλη της.