ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όργανο Διοίκησης του Συνεταιρισμού

Βάσει του Νόμου 1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο (Άρθρο 8 Παρ.1).
 • Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχει σχέση συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού με μέλος του εποπτικού συμβουλίου (Άρθρο 8 Παρ.1).

ΕΚΛΟΓΗ

 • Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού (Άρθρο 7 Παρ.1).
 • Αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη (Άρθρο 7 Παρ.1) (Σχόλιο: συνήθως εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά μέλη).
 • Η διάρκεια της θητείας των µελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μικρότερη των δύο (2) ετών (Άρθρο 7 Παρ.1).
 • Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού ή, αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζομένους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο, όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό (Άρθρο 7 Παρ.1).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία (Άρθρο 7 Παρ.1).
 • Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σ` ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών (Άρθρο 7 Παρ.1).
 • Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο µία φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των µελών αλλά όχι λιγότερα από 2 µέλη (Άρθρο 7 Παρ.2).
 • Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα (Άρθρο 7 Παρ.2).
 • Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται (Άρθρο 7 Παρ.2).
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου (Άρθρο 7 Παρ.2).
 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου βαθμού (Άρθρο 7 Παρ.2).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού (Άρθρο 7 Παρ.3).
 • Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού (Άρθρο 7 Παρ.3).
 • Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης (Άρθρο 5 Παρ.2).
 • Το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού (Άρθρο 5 Παρ.3). Αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος (Άρθρο 5 Παρ.3).
 • Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του (Άρθρο 9 Παρ.1).
 • Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο εποπτικό συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση σε εφημερίδα του νόμου όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του (Άρθρο 9 Παρ.3).
 • Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους (Άρθρο 11 Παρ.1).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Η Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ'αυτήν τα δύο τρίτα των μελών, μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου (Άρθρο 5, Παρ.4).

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΟΙΝΕΣ

 • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους (Σχόλιο: από την Γ.Σ.) (Άρθρο 5, Παρ.6).
 • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού (Άρθρο 7 Παρ.3).
 • Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ' όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του (Άρθρο 15 Παρ.4).
 • Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ' όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι συνεταιριστικών οργανώσεων, αν:

α) Εν γνώσει παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού.

γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργειά του.

(Άρθρο 15 Παρ.1)

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ` εξαίρεση στα µέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη µε το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας (Άρθρο 7 Παρ.5).