ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο διευθύνων τις εργασίες της Συνεταιριστικής Επιχείρησης

 • Ο Συνεταιρισμός με αξιόλογο επιχειρηματικό μέγεθος προβαίνει σε πρόσληψη Γενικού Διευθυντή.
 • Η Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει αξιώσεις επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και η οποία έχει ανάγκη και χρησιμοποιεί Γενικό Διευθυντή, εκχωρεί σε αυτόν σημαντικές αρμοδιότητες διαχειριστικής φύσεως.
 • Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να αποδίδει ευθύνες στους αποδέκτες των αρμοδιοτήτων. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σημαντικές λειτουργικές αρμοδιότητες, καθίσταται το ίδιο υπόλογο στη Γενική Συνέλευση των μελών για τα αποτελέσματα.
 • Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή είναι εκ των σημαντικότερων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η εντύπωση ότι ο καλός μάνατζερ για μια επιχείρηση κεφαλαίου είναι και ο καταλληλότερος για τη συνεταιριστική επιχείρηση δεν αληθεύει πάντα. Η εκτίμηση στο συλλογικό τρόπο ιδιοκτησίας και δράσης και η συνεχής λογοδοσία στον πελάτη / ιδιοκτήτη συνιστούν πρόσθετες ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο μάνατζερ της Συνεταιριστικής Επιχείρησης,
 • Ο Γενικός Διευθυντής είναι το πρόσωπο το οποίο προετοιμάζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα για το μέλλον, τα μέτρα πολιτικής που ενδείκνυται να ληφθούν, τους τρόπους άντλησης των κεφαλαίων, τους τρόπους διανομής των πλεονασμάτων. Επιπλέον είναι το πρόσωπο το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με πελάτες / ιδιοκτήτες και συχνά αποτελεί τον καθοδηγητή για τα μέλη, για το Διοικητικό Συμβούλιο και για το προσωπικό, αναφορικά με τους κανόνες και την πρακτική των συνεταιρισμών.
 • Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Διευθυντής δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ο αδιαμφισβήτητος «άρχων». Λογοδοτεί στην καθημερινή πρακτική στα μέλη / πελάτες και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Για να λογοδοτήσει όμως ο εντολοδόχος προς τον εντολέα, θα πρέπει οι όροι εντολής να είναι σαφείς και γραπτοί. Διαφορετικά παρατηρείται σύγχυση αρμοδιοτήτων και δεν είναι δυνατό να αποδοθούν ευθύνες ή οι έπαινοι εκεί που ανήκουν.
 • Ο σαφής διαχωρισμός των ρόλων μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή συνιστά βάση ομαλής συνεργασίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας της συνεταιριστικής επιχείρησης.
 • Τα μέλη της Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν θα πρέπει να συγκρίνουν τις αποδοχές του μάνατζερ με τα δικά τους εισοδήματα αλλά με το όφελος το οποίο θα προκύψει για το Συνεταιρισμό, άρα και για τα μέλη από τη χρησιμοποίηση ικανού και πεπειραμένου μάνατζερ.

Ο Γενικός Διευθυντής μιας Συνεταιριστικής Επιχείρησης έχει κατά κανόνα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο

…το οποίο για να αποφασίσει χρειάζεται να γνωρίζει το φάσμα των επιχειρηματικών επιλογών που διαθέτει, επεξεργασμένων από πρόσωπα που γνωρίζουν καλύτερα τα ειδικά θέματα (π.χ. επενδυτικά προϊόντα).

Εφαρμόζει τις αποφάσεις πολιτικής της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού συμβουλίου

…οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει το Γενικό Διευθυντή και οφείλει να την εφαρμόσει είτε συμφωνεί με αυτή είτε όχι.

Διευθύνει τις εργασίες της Συνεταιριστικής Επιχείρησης

…είναι υπεύθυνος για το λειτουργικό σχεδιασμό (όχι για το μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο).

…είναι υπεύθυνος για την οργανωτική διαδικασία (όχι για την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης).

…είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με τον υπηρεσιακό μηχανισμό και τη συντονισμένη κοινή προσπάθεια.

…είναι υπεύθυνος για την επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση, ανάπτυξη και αξιολόγηση του προσωπικού.

Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο

 • Ο Γενικός Διευθυντής λογοδοτεί στη Δ.Σ. για τις υποθέσεις της επιχείρησης που του έχουν ανατεθεί. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο Γενικός Διευθυντής παρουσιάζει την πορεία των εργασιών, τα οικονομικά αποτελέσματα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους και σε σύγκριση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
 • Στη Γενική Συνέλευση δεν λογοδοτεί ο Γενικός Διευθυντής αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα αν ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται θέματα λόγω καλύτερης γνώσης και χειρισμού των θεμάτων.
 • Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά η Γενική Συνέλευση καταλογίζει ευθύνες στο Διοικητικό Συμβούλιο για πλημμελή παρακολούθηση και όχι στο Γενικό Διευθυντή. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συλλογική, ανεξάρτητα αν οι αποφάσεις του έχουν ληφθεί με ομοφωνία ή πλειοψηφία. Ένα μέλος απαλλάσσεται από την ευθύνη, όταν παραιτηθεί, επειδή διαφωνεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Πηγή: Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Σταμούλης)