Συνεταιριστικές ΑΞΙΕΣ

…είναι η πηγή έμπνευσης των συνεταιριστών, αυτά που καθορίζουν τη σκέψη & δράση τους...

...αποτελούν πυξίδα για να αποφασίσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος....

«Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακολουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους».

Παγκόσμιο συνέδριο συνεταιριστικών οργανώσεων, Μάντσεστερ 1995

ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της θέσης του συνεταιρισμού.

ΑΥΤΕΥΘΥΝΗ: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αναγνωρίζεται η προτεραιότητα του ατόμου έναντι του κεφαλαίου και γι’ αυτό επιλέγεται ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της συνεταιριστικής επιχείρησης. "Ένα μέλος - Μία ψήφος".

ΙΣΟΤΗΤΑ: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού είναι μεταξύ τους ίσα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική τους κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα (π.χ. ηλικία, φύλο, φυλή, κτλ).

ΙΣΟΤΙΜΙΑ: Το παραγόμενο από τη λειτουργία του συνεταιρισμού όφελος ή μέρος αυτού κατανέμεται στα μέλη του ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Τα μέλη ενός συνεταιρισμού αποκτούν αμοιβαία σχέση ηθικής, πνευματικής, οικονομικής και υλικής στήριξης.

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ: Στις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μέλη και μη μέλη καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συνεταιρισμού είναι απαραίτητη ώστε τα μέλη να μπορούν να ελέγχουν την πορεία της επιχείρησης και να συμμετέχουν μετά λόγου γνώσεως στη διαμόρφωση της πορείας της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: Η συνεταιριστική επιχείρηση είναι οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που ανακύπτουν, να συμβάλλει στην πρόοδο και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν τα μέλη της.

ΜΕΡΙΜΝΑ για τους άλλους: Η αλληλεγγύη επεκτείνεται και πέρα από τα στενά όρια του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός φροντίζει όχι μόνον για τα συμφέροντα των μελών του αλλά και της κοινότητας στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται.