Plan og miljø

Bilete: Utviklingsplan for Ørsta sentrum, Tegnestuen FELT

Oversikt over oppstarta planar, der det ikkje er fremja planframlegg enno.

Oversikt over planar som er- eller har vore- lagt ut til offentleg ettersyn, men som ikkje er vedtekne enno.

Innsynsløysing med plankart, planbestemmelsar, høyrings- og vedtaksdokument

Kontaktinformasjon

Tilsette:

Plan- og miljøavdelinga har det daglege arbeidet med planane i kommunen

Kommunen har ansvaret for utvikling av den fysiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklinga gjennom planlegging. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal omhandle kommunen sine mål og strategiar som samfunn og organisasjon. Kommuneplanen sin arealdel gir føringar for arealbruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnadar. Reguleringsplanar fastset den lovlige arealbruken for eit avgrensa område. Kommunen kan utarbeide områdereguleringsplanar eller detaljreguleringsplanar. Private kan også fremje forslag om detaljreguleringsplanar for kommunen.


Kontakt oss:

Om du lurer på noko i samband med planarbeid, planstatus for din eigedom, spørsmål om utvikling av eigedomen osv.

Ørsta kommune: 700 49 700

www.orsta.kommune.no