Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ordinace praktického lékaře

Porušení vnitřního řádu má důsledky. V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti pacienta/pacientky

Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup.

Při jakékoliv změně pojišťovny, jména, adresy bydliště, čísla telefonu, mailu, zaměstnavatele, hlaste tyto změny bezodkladně.

Informovat o vývoji zdravotního stavu, o absolvovaných vyšetřeních mimo naše zdravotnické zařízení, hlásit úpravy medikace, které byly provedeny mimo naši ordinaci.

Při odeslání k vyšetření předložit výsledek absolvovaného vyšetření. Jen tak může být zajištěna návaznost zdravotní péče. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení tohoto vnitřního řádu

Vstup do čekárny i ordinace je pro nemocné s respiračním onemocněním (rýma, kašel, bolest v krku) umožněn pouze se správně nasazenou ochranou dýchacích cest. Nerespektování tohoto opatření, které chrání personál i ostatní pacienty je porušením vnitřního řádu a ošetření může být odmítnuto.

Chovat se dle zásad slušného chování.

Řídit se pokyny zdravotnického personálu, dodržovat zásady dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům.

Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě prokázání vlivu alkoholu nebo návykových látek, může být vyšetření odmítnuto, v případě, že se nejedná o život ohrožující stav.

Čistota

Pacient může absolvovat lékařské vyšetření jen po řádné osobní hygieně v čistém a přiměřeném oblečení. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout. Pacient je povinen nepoškozovat a neznečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení.

Ordinační doba

Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a zdravé pacienty, a to dle aktuálního vytížení ordinace. Tato doba není přesně časově rozčleněna.  Z epidemiologického hlediska je nutno oddělovat nemocné a zdravé. Vždy je nutné se předem telefonicky objednat.

Aktuální výluky z ordinační doby (dovolená apod.) najdete na www.ordinacejiraskova.cz

Pro objednání, vystavení e-receptů nebo konzultace volejte na tel.585 314 012.

Na veškeré prohlídky, potvrzení, posudky, preventivní prohlídky, dispenzární prohlídky,  závodní prohlídky, očkování či jinou administrativu je nutné se předem objednat.

Čas, na který je pacient objednán je orientační. Mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročností problému pacienta před Vámi, který vyžaduje od lékaře více času, než bylo plánováno. Ponechejte si proto dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.

Občas se stává, že na termín Vašeho ošetření dorazíte i s partnerem nebo jinou osobou blízkou, která žádá také ošetření. Pokud bude termín rezervovaný pouze na jednu osobu, tak doprovod, s kterým se dostavíte, nebude lékařem ošetřen.

Pořadí pacientů určuje zdravotnický personál. Poslední pacient je ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.

Prosím dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit na objednávku, omluvte se předem- tj. zavolejte, odešlete email, ev. alespoň sms s důvodem zrušení objednávky. Jak víte, naše ordinace je plně vytížená a Váš termín velmi rychle a rád využije někdo jiný. Kdo bude 3x předem neomluven z objednaného termínu a bude tímto narušovat chod ordinace a porušovat tento provozní řád, tomu může být registrace v našem zdravotnickém zařízení dle platné legislativy ukončena.

Pacienti vedeni v dočasné pracovní neschopnosti mají povinnost chodit na kontroly dle sjednaného termínu. Je nemyslitelné, že s neukončenou pracovní neschopností svévolně půjdou do zaměstnání. Jedná se tímto o přestupek, za který může být udělena pokuta. Dokud není alespoň telefonicky sděleno ukončení, tak pracovní neschopnost trvá. Vyjímkou je, pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu. V tomto případě mu bude DPN v daném termínu ukončena, lékař není povinnen ukončení PN u pacienta urgovat.

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci za úplatu dle platného ceníku.

Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, zdravotnické zařízení pořizuje a odesílá novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Právo na odmítnutí zdravotního výkonu.

Pacient má právo, poté co byl náležitě informován o potřebném zdravotním výkonu i případných následcích jeho neposkytnutí pro své zdraví, přesto potřebnou péči odmítnout. V takovém případě si může ošetřující lékař vyžádat písemné prohlášení (písemný reverz) o odmítnutí zdravotního výkonu opatřený podpisem pacienta.

Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy v ordinaci bez předchozího písemného souhlasu zdravotnického personálu.

Registrace

Pacient nemůže požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení pokud neuplynuly 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného praktického lékaře.  O přijetí k registraci rozhoduje zdravotnické zařízení, nyní z důvodu naplnění kapacity naše ordinace nové pacienty nepřijímá.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud: by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatých.

Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta, jestliže požadavky pacienta/pacientky odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře. Lékař má právo a povinnost odmítnout poskytnout ošetření/vyšetření na náklady všeobecného zdravotního pojištění, pokud není zdravotně/důvodně indikované a dopouštěl by se tím jednání porušujícího smluvní podmínky s pojišťovnami. Takováto péče je poskytována jako "péče vyžádaná klientem" a je účtována dle aktuálně platného ceníku.

Není povinností pacienta souhlasit s vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení.

V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno 1.3. 2023
MUDr. Radka Kociánová, Ordinace Jiráskova s.r.o.