แผนที่ผลิตภัณฑ์ OOCC สำนักงาน กศน.จังหวัดทบุรี

พาคุณค้นหาพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กศน.จันทบุรี ให้การสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ชุมชน พัฒนา คุณภาพชีวิตแรงงาน ให้เป็นผู้ประกอบการที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง

การออกแบบ "การค้าออนไลน์" เพื่อชุมชน

เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีคุณค่า

ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้นอกพื้นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก ประชาชนทั่วไป, นักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายรอง กลุ่มคนในพื้นที่ที่สนใจ

เกร็ดความรู้การขนส่ง ผลิตภัณฑ์/สินค้าเด่น/ผลไม้

CONTACT US

สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร 039-418-167

E-Mail : chan.nfe@gmail.com