ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House PL -TECH 4.0 2022
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก


สกศ. สานพลัง EECD ชี้นำทิศทางพัฒนากำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ กับ บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด


บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด เลขที่ 999 เกษรพลาซ่า ชั้น5 ห้อง 514 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel : 095-547-4422 E-mail : info@one.community เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558192398