แผนภูมิ 1 จำนวนการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุรายพื้นที่หน่วยบริการ (เรียลไทม์)

แผนภูมิ 2 ร้อยละของการประเมินสุขภาพจิตต่อจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดตาม HDC (เรียลไทม์) >>ดูตารางสรุป

แผนภูมิ 3 ผลการประเมินจำแนกเพศ (เรียลไทม์)

แผนภูมิ 4 ผลการประเมินจำแนกช่วงอายุ (เรียลไทม์)