QUY ĐỊNH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Quy định bảo mật và quyền riêng tư này nhằm giúp Khách hàng hiểu được phạm vi, mục đích OIVAY thu thập thông tin và cách thức OIVAY bảo mật thông tin thu thập đó, tạo sự an tâm cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của OIVAY.

I - Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào ứng dụng Ơi Vay, chúng tôi tôn trọng và bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Việc nhắc đến Ơi Vay từ đây đồng nghĩa với việc nhắc đến ứng dụng Ơi Vay. Việc truy cập và sử dụng ứng dụng Ơi Vay của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng đã, đang xác lập quan hệ cho vay tiêu dùng tại ứng dụng Ơi Vay, bằng các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng) phải tuân theo các Thỏa thuận, bao gồm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ; Hợp đồng gửi giữ tài sản; bản Chính sách Bảo mật (văn bản này); bản Điều khoản điều kiện Ơi Vay; các Thoả thuận/Hợp đồng/Văn bản tương đương hợp đồng khác mà Khách hàng chấp nhận khi đăng ký tham gia sử dụng sản phẩm/dịch vụ khác do Ơi Vay cung cấp. Khách hàng cam kết rằng đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ theo những quy định tại Chính sách này.

Đối với các Khách hàng chưa xác lập quan hệ quan hệ cho vay tiêu dùng tại ứng dụng Ơi Vay, các Thỏa thuận bao gồm: (i)Hợp đồng cung cấp dịch vụ; (ii)Hợp đồng gửi giữ tài sản, (iii)Hợp đồng cho vay và (iv)các Thoả thuận/Hợp đồng/Văn bản tương đương hợp đồng khác mà Khách hàng chưa chấp nhận khi chưa đăng ký tham gia sử dụng sản phẩm/dịch vụ khác do Ơi Vay cung cấp; sẽ không có giá trị ràng buộc Khách hàng

1. Quy định chung

2. Chính sách này được coi là hợp lệ khi Khách hàng sử dụng ứng dụng Ơi Vay và hết hiệu lực khi Khách hàng chấm dứt sử dụng ứng dụng Ơi Vay

3. Ơi Vay có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Khách hàng theo đúng Chính sách này cũng như Pháp luật và Quy định.

4. Khách hàng đồng ý rằng việc đăng ký thêm sản phẩm/dịch vụ được gửi đến cho Ơi Vay thông qua ứng dụng với Thông tin bảo mật của Khách hàng đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với Thoả thuận của sản phẩm/dịch vụ, có giá trị pháp lý tương đương đăng ký với chữ ký thật của Khách hàng và tạo thành hợp đồng ràng buộc giữa Khách hàng và Ơi Vay, trong trường hợp Ơi Vay chấp nhận đăng ký đó.

4. Khách hàng có thể nhận mã OTP khi thực hiện một số giao dịch bằng tin nhắn Push Notification trong ứng dụng hoặc tin nhắn SMS đến số điện thoại di động hoặc tin nhắn đến thư điện tử của Khách hàng đã được đăng ký trước với Ơi Vay. Thời gian Ơi Vay gửi Mã OTP phụ thuộc vào dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ mạng internet hoặc mạng di động mà Khách hàng sử dụng. Nếu Khách hàng gửi yêu cầu Mã OTP nhiều hơn một lần, Mã OTP yêu cầu trước đó sẽ không còn hợp lệ và Mã OTP yêu cầu mới nhất sẽ là Mã OTP hợp lệ để được sử dụng trên Ơi Vay.

5. Việc truy cập và sử dụng ứng dụng Ơi Vay không được phép chuyển nhượng hay cùng sử dụng với những người khác.

6. Trong khả năng và điều kiện hợp lý của mình, Ơi Vay sẽ xác minh tính xác thực của việc đăng ký, gửi yêu cầu và/hoặc thực tế sử dụng dịch vụ Ơi Vay của Khách hàng bằng những biện pháp thích hợp như gửi tin nhắn thông báo việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp Ơi Vay không nhận được phản hồi từ Khách hàng với nội dung nêu rõ (i)việc đăng ký, yêu cầu, đề nghị sử dụng và/hoặc thực tế sử dụng dịch vụ do nhầm lẫn, vô ý hoặc sự cố; và (ii)Khách hàng chứng minh được hành động đề nghị và/hoặc thực tế sử dụng dịch vụ không xuất phát từ Khách hàng và không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm hợp lý của Khách hàng theo pháp luật, Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi những Hợp đồng, Thỏa thuận được gửi đến Ơi Vay với sự chấp thuận từ tài khoản Khách hàng. Thời gian phản hồi của Khách hàng là 60 phút kể từ thời điểm Ơi Vay gửi thông báo xác thực đầu tiên đến Khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Sau thời gian này và/hoặc nếu phản hồi của Khách hàng không thỏa các điều kiện loại trừ nêu trên, và dịch vụ đã được cung cấp đến Khách hàng, Ơi Vay sẽ toàn quyền quyết định hướng xử lý trong trường hợp này.

1. Nghĩa vụ của khách hàng

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký và các thông tin khác nếu cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật khi Khách hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến Ơi Vay, đồng thời cập nhật và thông báo cho Ơi Vay nếu có thay đổi về thông tin Khách hàng.

3. Áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn việc truy cập và/hoặc sử dụng trái phép Ơi Vay và Thông tin bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn:

4. Thông tin bảo mật phải được lưu giữ bí mật, không thể truy cập bởi bất kỳ người nào khác và không được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào có thể được giải mã bởi bất cứ ai hoặc bị giữ lại hoặc tiết lộ hoặc tiếp xúc với bất kỳ người nào (bao gồm cả các nhân viên của Ơi Vay) trong bất kỳ hoàn cảnh hoặc bất cứ lúc nào. Bất kỳ hướng dẫn có chứa Thông tin bảo mật nào được gửi đến Khách hàng cần được huỷ ngay lập tức sau khi Khách hàng nhận và đọc xong. Bất kỳ thư điện tử hoặc tin nhắn SMS nào yêu cầu cung cấp Thông tin bảo mật cần được thông báo ngay cho Ơi Vay.

5. Đảm bảo rằng thiết bị Khách hàng đang sử dụng sẽ không cho phép ghi lại các hoạt động của Khách hàng, và phần mềm chống gián điệp (spyware) và tường lửa cần thiết đã được cài đặt.

6. Nếu Thông tin bảo mật bị tiết lộ hoặc nghi ngờ bị tiết lộ với bất kỳ người nào, Khách hàng cần ngay lập tức thay đổi Thông tin bảo mật để bảo vệ lợi ích của mình. Ơi Vay sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trong trường hợp này;

7. Đăng xuất ứng dụng và/hoặc đóng ứng dụng di động sau khi hoàn tất sử dụng Ơi Vay;

8. Hiểu và nhận thức rõ ràng rằng việc sử dụng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng để truy cập và sử dụng Ơi Vay tiềm ẩn rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin Khách hàng và thông tin giao dịch. Ơi Vay không chịu trách nhiệm nếu thông tin bảo mật bị lộ trong trường hợp Khách hàng sử dụng các thiết bị, mạng truy cập công cộng để truy cập và sử dụng Ơi Vay.

9. Khách hàng không có quyền can thiệp, gây trở ngại hoặc sử dụng Ơi Vay một cách trái phép. Khách hàng đồng ý sẽ không:

10. Sử dụng các phần mềm robot, spider, scraper, deep link hoặc các phần mềm thu thập dữ liệu có chức năng tương tự hoặc các công cụ chiết xuất dữ liệu, các chương trình, thuật toán hay các phương thức khác để xâm nhập, sao chép, can thiệp vào toàn phần hoặc từng phần của Ơi Vay nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Ơi Vay.

11. Sử dụng hay có ý định sử dụng các phần mềm, công cụ, dịch vụ hoặc các thiết bị hoặc các cơ chế (bao gồm nhưng không hạn chế: trình duyệt, spider, robot, avatar hoặc trí thông minh nhân tạo) để điều hướng hoặc để tìm kiếm trên Ơi Vay.

12. Truyền tải các tập tin có chứa các loại virus, worm, Trojan hoặc có các thành phần gây ảnh hưởng hoặc phá hoại đến hoạt động bình thường của Ơi Vay.

13. Tiến hành giải mã, đảo ngược hay phân tách bất kỳ phần mềm nào cấu thành nên Ơi Vay hoặc từng phần Ơi Vay.

14. Các nghĩa vụ khác theo pháp luật.

III. Quyền của khách hàng

1. Khách hàng có thể sử dụng Ơi Vay bao gồm sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký và sản phẩm/dịch vụ sau này do Ơi Vay cung cấp.

2. Nếu thông tin Khách hàng bị thay đổi hoặc không chính xác, Khách hàng có thể chỉnh sửa các mục trong hồ sơ thông qua Ứng dụng, hoặc liên hệ Ơi Vay để yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân.

3. Khách hàng có thể vô hiệu hoá việc thu thập thông tin định vị của Ơi Vay trong ứng dụng di động, thông qua cài đặt trên hệ điều hành của thiết bị hoặc qua cài đặt trong tài khoản trực tuyến.

4. Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt của mình để xoá cookie. Vui lòng lưu ý là nếu Khách hàng chọn từ chối hoặc xoá cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến sự khả dụng và chức năng của Ơi Vay.

5. Khách hàng có thể yêu cầu Ơi Vay hỗ trợ khi cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: không thể truy cập Ơi Vay; nghi ngờ bị lộ Thông Tin Bảo Mật; quên Thông Tin Bảo Mật; chữa lỗi; hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan đến tính bảo mật của Ơi Vay.

6. Cho phép Ơi Vay truy cập lịch sử SMS để đánh giá và kiểm soát rủi ro.

7. Các nghĩa vụ khác theo pháp luật.

8. Làm thế nào để yêu cầu xóa dữ liệu:

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến;

Email: hotro@oivay.vip

IV. Quyền của Ơi Vay

1. Tất cả những giao dịch được thực hiện thông qua Thông tin bảo mật, chữ ký tay, chữ ký điện tử/xác nhận điện tử hoặc chữ ký số của Khách hàng sẽ được coi là chỉ thị và uỷ quyền của Khách hàng cho Ơi Vay. Chỉ thị này, một khi được tiếp nhận, sẽ không thể đảo ngược hoặc huỷ ngang. Theo đây Khách hàng cho phép Ơi Vay xử lý các chỉ thị được yêu cầu bởi Khách hàng mà không bắt buộc phải xác thực các chỉ thị và người gửi các chỉ thị đó. Ơi Vay sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng hoặc sử dụng trái phép đó. Khách hàng chịu tất cả phí tổn liên quan đến việc sửa đổi, đảo ngược, huỷ ngang và/hoặc hoàn tiền theo quyết định của Ơi Vay nếu Khách hàng không thực hiện các hướng dẫn tại điều I.6.

2. Ơi Vay có thể thu thập thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp khi Khách hàng đăng ký Ơi Vay, khi Khách hàng sử dụng ứng dụng, hoặc khi Khách hàng liên hệ với Ơi Vay.

3. Khi Khách hàng sử dụng Ơi Vay để thực hiện các giao dịch tài chính, Ơi Vay sẽ thu thập thông tin cá nhân có liên quan đến từng giao dịch, bao gồm thời gian giao dịch, giá trị giao dịch, địa điểm, thông tin đại lý chấp nhận thẻ. Ơi Vay có thể sẽ thu thập thêm hình ảnh, biên bản ghi nhớ và những thông tin khác mà Khách hàng đính kèm giao dịch;

4. Khi Khách hàng truy cập và sử dụng Ơi Vay, Ơi Vay có thể tự động thu thập thông tin thiết bị, thông tin sử dụng, thông tin định vị và thông tin tracking của Khách hàng.

5. Được truy cập vào SMS. Mục đích của việc truy cập này là để đánh giá các giao dịch tài chính thông qua tin nhắn của Khách hàng đối với khách hàng không có tài khoản ngân hàng. Mục đích là kiểm tra những tin nhắn chuyển tiền trên điện thoại di động nhằm đánh giá uy tin của Khách hàng để đưa ra quyết định liệu có cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hay không và phát hiện gian lận (Ở nước ta và các nước đang phát triển khác, hầu hết mọi người không có tiền gửi ngân hàng, do đó, những khoản vay thường thông qua những tin nhắn và cuộc gọi).

6. Ơi Vay có thể sử dụng thông tin Khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, vào những mục đích như sau:

a. Xác nhận danh tính của Khách hàng khi sử dụng Ơi Vay và phòng ngừa gian lận.

b. Cung cấp, duy trì và cải thiện Ơi Vay;

c. Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, xử lý giao dịch và gửi thông tin liên quan, bao gồm các xác nhận, tới Khách hàng;

1. Gửi thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông điệp hỗ trợ và quản trị;

2. Phản hồi những ý kiến, câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng;

3. Liên hệ với Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mãi, dự thưởng, sự kiện được tổ chức bởi Ơi Vay và những bên khác, cung cấp tin tức và thông tin mà Ơi Vay cho là phù hợp với Khách hàng;

4. Theo dõi và phân tích xu hướng, thói quen sử dụng và các hoạt động liên quan đến Ơi Vay;

5. Cá nhân hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc sở thích của người dùng;

6. Tiến hành tổ chức các cuộc thi, chương trình khuyến mãi;

7. Liên kết hoặc kết hợp thông tin mà Ơi Vay nhận được từ những bên khác để hiểu thêm về nhu cầu của Khách hàng và phục vụ Khách hàng ngày một tốt hơn;

8. Ơi Vay có quyền thu thập, cung cấp thông tin, báo cáo dữ liệu liên quan đến Khách hàng hiện tại và trước đây, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho bên thứ ba sau đây:

9. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính (nếu có);

10. Những người dùng khác, ví dụ: người nhận tiền của Khách hàng;

11. Các công ty phi tài chính không liên kết, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, marketing, dịch vụ an ninh;

12. Các cơ quan chức năng, ví dụ như cơ quan điều tra gian lận và phòng, chống rửa tiền;

13. Các cơ quan chức năng khác theo quy định pháp luật hiện hành.

14. Ơi Vay có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát và ghi âm toàn bộ hoặc từng phần các cuộc điện thoại của Khách hàng với Ơi Vay (nếu có) để đảm bảo về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng đào tạo nội bộ, quản lý an ninh và các mục đích hợp pháp khác. Khách hàng đồng ý cho phép giám sát và ghi âm các cuộc gọi giữa Khách hàng với Ơi Vay. Việc cho phép này có hiệu lực liên tục và không cần phải xác nhận lại trước, hoặc trong mỗi lần giám sát và ghi âm, trừ phi có yêu cầu cụ thể của Pháp luật;

15. Ơi Vay có thể gửi tin nhắn Push Notification, SMS, hoặc thư điện tử theo thông tin Khách hàng đăng ký với Ơi Vay cho việc: nhận mã OTP, thông báo sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, các biểu phí và phí dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng Ơi Vay sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung của thông báo sẽ có thể bị đọc được bởi một bên thứ ba có quyền truy cập vào thư điện tử hoặc thiết bị di động của cá nhân Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo với Ơi Vay khi có thay đổi về địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động hoặc thiết bị cá nhân.

16. Ơi Vay có thể sử dụng các phản hồi, đề nghị hoặc ý kiến của Khách hàng để sửa đổi và cải thiện Ơi Vay, các sản phẩm và dịch vụ khác kèm theo, các tư liệu quảng cáo hoặc tiếp thị.

17. Ơi Vay có thể cho phép nhà cung cấp dịch vụ thay mặt Ơi Vay đưa ra các quảng cáo trên mạng. Nếu Khách hàng nhấp vào một quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ thu thập thông tin, mà sau này có thể được sử dụng bởi Ơi Vay hoặc nhà cung cấp dịch vụ để phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định và cung cấp quảng cáo phù hợp;

18. Ơi Vay có thể bao gồm tính năng chia sẻ cho các mạng xã hội thông dụng nhằm cho phép người dùng chia sẻ thông tin cùng bạn bè hoặc mọi người, tuỳ thuộc vào cài đặt mà Khách hàng thiết lập với nhà mạng cung cấp tính năng chia sẻ trên mạng xã hội;

19. Ơi Vay có thể sử dụng các Thông tin bảo mật của Khách hàng để định danh Khách hàng trước khi trao quyền truy cập vào Ơi Vay cho Khách hàng.

20. Các nghĩa vụ khác theo Pháp luật và Quy định.

V. Nghĩa vụ của Ơi Vay

1. Nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản được hiển thị trên Ơi Vay là chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Khách hàng chấp nhận rằng Ơi Vay không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của thông tin. Theo đó, trong trường hợp Khách hàng có lý do để nghi ngờ tính chính xác của thông tin, Ơi Vay có nghĩa vụ trả lời những truy vấn của Khách hàng về thông tin tài khoản;

2. Ơi Vay sử dụng các biện pháp hợp lý để giúp bảo vệ tất cả thông tin bảo mật của Khách hàng khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, bị tiết lộ, thay đổi và tiêu huỷ. Ngoài ra, Ơi Vay áp dụng các chính sách được xây dựng nhằm đảm bảo tính bảo mật và an ninh cho những thông tin cá nhân của Khách hàng. Ơi Vay giới hạn truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ cho những nhân viên có nhiệm vụ, và áp dụng các thủ tục an ninh và quy trình được xây dựng để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của những thông tin này, và nghiêm cấm tiết lộ bất hợp pháp những thông tin này. Ơi Vay sẽ chỉ cung cấp thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu chính thức và hợp pháp của cơ quan chức năng;

3. Trừ những trường hợp được liệt kê trong Chính sách Bảo mật này hoặc được cho phép bởi Pháp luật và Quy định/ thỏa thuận khác, Ơi Vay cam kết không bán, tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin của Khách hàng mà không có sự cho phép của Khách hàng.

4. Ơi Vay bảo vệ an toàn thông tin của Khách hàng trong một trung tâm dữ liệu bảo mật cao, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp, quy cách, quy trình kiểm soát an ninh để bảo vệ nghiêm ngặt thông tin của Khách hàng. Ơi Vay sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tất cả thông tin riêng tư được lưu giữ an toàn, tuy nhiên cần lưu ý rằng trên thực tế việc truyền dẫn thông tin qua mạng Internet và/hoặc qua các kênh điện tử khác không thể chắc chắn hoàn toàn bảo mật. Vì vậy, Khách hàng xin vui lòng đảm bảo tất cả thông tin của mình không được truy cập bởi hoặc tiết lộ cho ai khác. Ơi Vay sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu, trực tiếp hay gián tiếp, trong trường hợp những thông tin nói trên bị đánh cắp, giả mạo, sao chép, lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc những vi phạm khác;

5. Tiếp nhận các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ của Ơi Vay, và nỗ lực để giải quyết kịp thời.

6. Các nghĩa vụ khác theo Pháp luật và Quy định hiện hành.

Ơi Vay có quyền thay đổi Chính sách bảo mật tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua tin nhắn văn bản hoặc email liên quan đến bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi để bạn có thể cập nhật chính sách bảo mật mới tại mọi thời điểm.

B - Chính sách bảo vệ khách hàng

I. Quyền của khách hàng

1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ Ơi Vay cung cấp.

2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về Ơi Vay; nội dung giao dịch dịch vụ; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về dịch vụ mà khách hàng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với Ơi Vay.

4. Góp ý kiến với Ơi Vay về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa khách hàng và Ơi Vay.

5. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, giá cả hoặc nội dung khác mà Ơi Vay đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng dịch vụ.

II. Nghĩa vụ của Khách hàng

1. Kiểm tra, lựa chọn dịch vụ có xuất xứ rõ ràng, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện dịch vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách hàng; hành vi của Ơi Vay xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

III. Trách nhiệm của Ơi Vay trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ cho khách hàng

1. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp;

2. Yêu cầu các bên liên quan cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

3. Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về dịch vụ;

4. Có trách nhiệm tạo điều kiện cho khách hàng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định.

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về quảng cáo.

IV. Phương thức giải quyết tranh chấp

1. Khách hàng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có quyền gửi yêu cầu đến Ơi Vay để khiếu nại.

2. Ơi Vay có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với khách hàng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Ơi Vay có quyền thay đổi Chính sách bảo vệ khách hàng tại mọi thời điểm và đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua tin nhắn văn bản hoặc email liên quan đến bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách bảo vệ khách hàng của chúng tôi để bạn có thể cập nhật chính sách bảo vệ khách hàng mới tại mọi thời điểm.