สำนักการศึกษา

Office Of Education

สำนักการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์แลเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ ส่วน หน่วยศึกษานิเทศก์และโรงเรียน

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

๒. ส่วนบริหารการศึกษา

๓. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. หน่วยศึกษานิเทศก์

๕. โรงเรียน