Výstava přináší tři unikátní části-okruhy prohlídky.

Z pohledu moudrosti autentické Kabaly vás výstava přivede blíže k odpovědi na otázku, kterou se lidstvo zajímá od svého původu: "Co je smyslem života a jak toho dosáhnout". Vstupte a nejen pohledem se můžete dotknout odpovědí na vaše niterní otázky o smyslu života.

První okruh - Jak vnímáme realitu

První okruh výstavy, kterým každý z návštěvníků prochází, odpovídá na otázku "Jak vnímáme realitu? Je našich pět smyslů dostatečných, abychom vnímali skutečnost okolo nás objektivně a komplexně? Obrazy odpoví nejen na tuto otázku, ale ukáží i cestu Kabaly, která může být pro všechny klíčem k odemčení vnímání celé reality.

Druhý okruh - Vývoj lidstva a naše budoucnost z pohledu Kabaly

Druhý okruh výstavy mapuje historii, současnost a budoucnost vývoje lidstva z pohledu Kabaly a dává nám návod na to, jak dojít k cíli kratší, radostnou cestou, tedy bez utrpení, válek a strádání, za pomoci spojení se s ostatními lidmi a žitím ve prospěch společnosti.

Třetí okruh - Vývoj tužeb člověka

Třetí velmi specifický okruh vám vysvětlí, jakým způsobem se člověk vyvíjí. Je v nás umístěn jeden program, jenž nás všechny řídí stejným směrem a posouvá nás kupředu ve vývoji. Je to touha po uspokojení svých potřeb. Málokdo ví, že vývoj tužeb člověka je přesně definován. Zveme vás na prohlídku třetího okruhu, jenž vám toto vysvětlí a umožní vám pohled do vlastního nitra, jaké touhy každého z vás ženou kupředu, kde se ve vývoji zrovna nacházíte a kam směřujete.

Tři okruhy, tři témata, tři doteky vašeho vnímání jenž vás mohou posunout na vaší cestě životem. Vítejte a vstupte... budete-li po prohlídce výstavy odcházet s otázkami či pochybami, je to přesně ten stav kdy můžete postoupit a otevřít dveře ke skutečné realitě, posunout se k cíli života.

První okruh galerie na téma "Vývoj lidstva podle kabaly"

The first circuit of the gallery on the topic "Development of mankind by Kabbalah"

Začátek života

Start of life

Picture 1.1 44x58 cm price 250 euro

Celek - počátek

Whole - beginning

Starobylá mapa Mezopotánie, vyjádření Adama, symbol celku

Ancient map of Mesopotamia, Adam’s statement, symbol of whole

Picture 1.2 54x77 cm price 400 euro

Počátek vývoje lidstva skrze ego a utrpení

Beginning of human evolution through ego and suff ering

Babylonská věž - rozbití

Tower of Babel - collapse

Picture 2 100x100 cm price 1000 euro

Abraham

Abraham hostí a předává učení Kabaly ve starobylém Babyloně

Abraham entertains and imparts Kabbalah teachings in Ancient Babylon

Picture 3 100x100 cm price 1000 euro

Mojžíš

Moses

Obdržel Tóru na hoře Sinaj

Receiving the Torah on Mount Sinai

Picture 4 104 x 90 cm price 1000 euro

Zkáza druhého chrámu

Destruction of the Second Temple

Skrytí Kabaly

Hiding the Kabbalah

Picture 5 68x70 cm price 480 euro

Zohar

Učenci Kabaly sepisují v jeskyni knihu Zohar

Kabbalah scholars write the book of Zohar in the cave

Picture 6 104 x 90 cm price 1000 euro

Ari – Rabbi Ashkenazi Isaac Luria


Picture 7 106x90 cm price 1000 euro

Deset sefirot

Ten sefirot


Picture 8 80 x 60 cm price 480 euro

Baal Ha Sulám

Autor vysvětlení (žebříku) ke knize Zohar

Autor explanation (ladder) of the Zohar

Picture 9.1 70 x 60 cm price 750 euro

Baal Ha Sulám

Autor vysvětlení (žebříku) ke knize Zohar

Autor explanation (ladder) of the Zohar

Picture 9.2 78 x 63 cm price 750 euro

Pokračování vývoje lidstva skrze utrpení a války

Continuation of human evolution through suff ering and war

Výbuch atomové bomby

Atomic bomb explosion

Picture 10 200 x 200 cm price 4000 euro

Rabaš

Rabash

Položil základy pro moderní studium kabaly ve skupině

He laid the foundations for the modern study of Kaballah in a group

Picture 11 105 x 90 cm price 1000 euro

Rabaš

Rabash

Položil základy pro moderní studium kabaly ve skupině

He laid the foundations for the modern study of Kaballah in a group

Picture 11.2 50 x 70 cm price 400 euro

Linie současné autentické kabaly

The lineage of contemporary authentic Kaballah

Baal Ha Sulám učil syna Rabaše, jenž předal učení Michaelu Laitmanovi

Baal HaSulam taught his son Rabash, who transferred the teaching to Michael Laitman

Picture 12 120 x 90 cm price 1300 euro

Michael Laitman

Dr. Laitman představil současné autentické kabaly

Dr. Laitman represented contemporary authentic Kaballah

Picture 13.1 55 x 72 cm not for sale

Michael Laitman

Dr. Laitman představil současné autentické kabaly

Dr. Laitman represented contemporary authentic Kaballah

Picture 13.2 55 x 72 cm price 520 euro

Michael Laitman

Dr. Laitman představil současné autentické kabaly

Dr. Laitman represented contemporary authentic Kaballah

Picture 13.3 55 x 72 cm price 520 euro

Bnei Baruch

Moderní vyučování dr. Laitmana skrze internet pro celý svět

Dr. Laitman’s modern teachings for the whole world via internet

Picture 14 57 x 55 cm price 280 euro

Kabalistické kongresy

Kaballah Congress

Setkání kabalistů po celém světě

Meeting of Kaballists from across the world

Picture 15 57 x 94 cm price 450 euro

Šíření kabaly metody nápravy světa

Spreading Kaballah by healing the world

Předávání moudrosti Kabaly - koláž, předání knihy, Kabacademy výuka

Transferring the wisdom of Kaballah - collage, providing books, Kabacademy teaching

Picture 16 85 x 104 cm price 1000 euro

Lidstvo směřuje k nápravě světa, míru mezi lidmi

Humanity seeking to heal the world, peace amongst people

Spojení lidí v kruzích, vyjádření spokojenosti, šťastná rodina, mír ve světě, holubice

TBringing people together in circles, expressing satisfaction, happy family, peace in the world, dove

Picture 17 200x200 cm price 4000 euro

Druhý okruh galerie na téma "Vývoj lidské touhy"

Second gallery on "Evolution of human desire"

První úroveň tužeb člověka - existenční

First level of human desire - existential

Touha po jídle, sexu, rodině

Desire for food, sex, family

Picture T1 102x88 cm price 1000 euro

Druhá úroveň tužeb člověka

Second level of human desire

Po naplnění základních tužeb se k nim přidává touha po bohatství

Once the basic desires are met, the desire for wealth is added

Picture T2 115x102 cm price 1000 euro

Třetí úroveň tužeb člověka

Third level of human desire

Další narůstající touha k předchozím je touha po moci a slávě

The next desire to appear is the desire for power and fame

Picture T3 90x104 cm price 1000 euro

Čtvrtá úroveň tužeb člověka

Fourth level of human desire

Poslední touha ve fyzickém světě je touha po znalostech a vědění

The final desire in the physical world is the desire for knowledge

Picture T4 50x30 cm price 140 euro

Poslední pátá úroveň touhy člověka

Final, fifth, level of human desire

Následuje Probuzení bodu v srdci u člověka jenž si položí otázku: „Co je smyslem života?“

This is followed by the awakening of the Point in the Heart when one posits the question: „What is the meaning of life?“

Picture T5 97x100 cm price 1000 euro

Rozvoj bodu v srdci

Development of Point in Heart

Život a práce ve prospěch společenství lidí…

Living and working for the benefi t of the human community…

Picture T6 46x60 cm price 280 euro

Třetí okruh galerie na téma "Jak vnímáme realitu"

The third circuit of the gallery on "How we perceive reality"

Omezené vnímání

Limited perception

Vnímáme pouze zlomek skutečné reality skrze 5 smyslů

We perceive only a fraction of reality through our fi ve senses

Picture V1.1 140x68 cm price 250 euro

Omezené vnímání

Vnímáme pouze zlomek skutečné reality skrze 5 smyslů

We perceive only a fraction of reality through our fi ve senses

Picture V1.2 140x68 cm price 250 euro

Máme svobodnou vůli?

Do we have free will?

Co je dáno a co naopak můžeme sami změnit.

What is given, and what in contrast we are able to change ourselves.

Picture V3 140x68 cm price 250 euro

Svět duality

The world of duality

Vše vnímáme díky kontrastům, světlo - tma, dobro - zlo, teplo - chlad

Everything we perceive is through contrasts, light - dark, good - evil, hot - cold

Picture V4 140x68 cm price 250 euro

Rozkrytí skutečné reality

Uncovering the true reality

Nebe

Heaven

Picture V5 140x68 cm price 250 euro

Všechny odpovědi

All answers

Najdete při studiu kabaly

Found by studying Kaballah

Picture V6 140x68 cm price 250 euro

Doplňkové obrazy

Complementary pictures

Život

Life

Picture d1 42x56 cm price 400 euro

Počátek vývoje lidstva skrze ego a utrpení

Beginning of human evolution through ego and suffering

Babylonská věž - rozbití

Tower of Babel - collapse

Picture d2 72x55 cm price 450 euro

Tower of Babel - collapse

Počátek vývoje lidstva skrze ego a utrpení

Beginning of human evolution through ego and suffering

Babylonská věž - rozbití

Tower of Babel - collapse

Picture d3 72x55 cm price 450 euro

Počátek vývoje lidstva skrze ego a utrpení

Beginning of human evolution through ego and suffering

Babylonská věž - rozbití

Tower of Babel - collapse

Picture d4 72x55 cm price 450 euro

Mysticismus


Picture d5 50x60 cm price 550 euro

Začátek života

Start of life

Picture d6 200x200 cm price 4000 euro

Třetí úroveň tužeb člověka

Third level of human desire

Další narůstající touha k předchozím je touha po moci a slávě

The next desire to appear is the desire for power and fame

Picture d7 200x200 cm price 4000 euro

Ruční výroba papíru a vyvolávání fotek \ Handmade large photo paper and making photo

Jak studovat kabalu\ How to study kabala

Chcete se dozvědět více o vědě kabale či hledáte odpovědi na otázky: Kdo jsi? Odkud jsi přišel? Kam máš namířeno? Přinášíme vám možnost bezplatného studia formou videokurzů, nebo studia ve virtuální třídě kabaly spolu s ostatními žáky a učiteli kabaly.

O autorovi fotovýstavy - kdo je Vladimír Brunton? \ About author of exibition - who is VladimirBrunton

O Bnei Baruch kabalistické neziskové vzdělávací organizaci\ About Bnei Baruch nonprofit kabalistik organization