กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

(Occupation Department)

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564

นายอิสริยะ สติใหม่

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิชาเอก คหกรรมศาสตร์


นายปรีชา ดามาพงษ์

ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1

วิทยฐานะ -

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหรกรรมผลงาน/รางวัล บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอิสริยะ สติใหม่

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

นายอิสริยะ สติใหม่

ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเงิน

นายอิสริยะ สติใหม่

ได้รับรางวัล "บุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร" ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำปี 2565


นายปรีชา ดามาพงษ์

ได้รับรางวัล "ครูดีศรีวชิรบารมี" ประจำปี 2565

จาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวชิรบารมี