องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภาระกิจของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1
ด้านคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3
ด้านกายภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4
ด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5
ด้านสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสอน

ตัวชี้วัดที่ 6
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานอื่น

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1
การพัฒนารับบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 3
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4
การให้บริการด้านอาคารสถานที่

ตัวชี้วัดที่ 5
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ