นายณัฐวุฒิ นวลตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สพป.นครพนม เขต 1

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา - งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา- โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่ใช้สติและสมาธิเป็นฐาน- สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา - งานสารบรรณของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สไลด์วิ่งล่าสุด : 5 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานพิธีในงานวันครูปี 2563 ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่นายนิวชน บัวสาย เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
โรงเรียนเครือข่ายในความรับผิดชอบ

งานนำเสนอไม่มีชื่อ

ภาพกิจกรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศน.ณัฐวุฒิ นวลตา

ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

e - mail : nut3412@esdc.go.th

website : https://sites.google.com/view/nutthawoot

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

48000 โทร. 042-514638