กลุ่มงานการพยาบาล

ข้อมูลกำลังคนด้านการพยาบาล

พันธกิจขององค์กรพยาบาล

1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีคุณภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านบริหารจัดการ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4. พัฒนาวิชาชีพพยาบาล

5. สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการกับสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย


นโยบายการบริหารการพยาบาล

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล

  2. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกคนต้องประกอบวิชาชีพโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมทางการพยาบาล สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายประกอบวิชาชีพการพยาบาล

  3. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทุกคนปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล และมาตรฐานการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

  4. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการพยาบาล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

  5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความสามารถและพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ


เป้าหมายขององค์กรพยาบาล (เป้าหมายภาพรวมและเป้าหมายปีปัจจุบัน)

ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและพึงพอใจ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข

เป็นองค์กรพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพ


จุดเน้น (ปีปัจจุบัน )

1. การส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลครอบคลุม Service Plan ที่สำคัญ

3. การพัฒนางานวิจัยเชิงคลินิก/นวัตกรรม