กลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลแม่จัน

พันธกิจขององค์กรพยาบาล

1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีคุณภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านบริหารจัดการ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4. พัฒนาวิชาชีพพยาบาล

5. สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการกับสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย


นโยบายการบริหารการพยาบาล

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
  2. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกคนต้องประกอบวิชาชีพโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมทางการพยาบาล สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  3. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทุกคนปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล และมาตรฐานการพยาบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  4. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการพยาบาล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
  5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความสามารถและพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ


เป้าหมายขององค์กรพยาบาล (เป้าหมายภาพรวมและเป้าหมายปีปัจจุบัน)

ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและพึงพอใจ

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข

เป็นองค์กรพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพ


จุดเน้น (ปีปัจจุบัน )

1. การพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

2. การพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ

3. การพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย


กิจกรรม

นพ.สุรชัย ปิยวรวงศ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.แม่จัน ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่จัน โดยมีนายอำเภอแม่จัน เป็นประธานเปิด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริเวณ ด่านตรวจ กิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่จัน ร่วมต้อนรับ และให้กำลังใจ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” พร้อมทีมงานวิ่งโครงการก้าวคนละก้าว วิ่งในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประเมินสมรรถนะทางการพยาบาล วันที่ 14,15 ก.พ 62

ประชุมการนิเทศทางการพยาบาลโซน 4 วันที่ 24 มี.ค 62

อบรมผู้นิเทศทางการพยาบาล วันที่ 14 มี.ค 62

อบรม IC เเก่เจ้าหน้าที่รพสต.อำเภอเเม่จัน วันที่ 1 เม.ย 62

การประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยเเม่และเด็ก วันที่ 2 เม.ย 62