กลุ่มงานการพยาบาล

ปฏิทินกิจกรรมและงาน กลุ่มงานการพยาบาล 

จุดมุ่งหมายและเจตจำนง องค์กรพยาบาล

สนับสนุนและส่งเสริม ให้พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทำงานเป็นทีม ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและบุคลากรมีความสุข  

ข้อมูลกำลังคนด้านการพยาบาล

30 มีนาคม 2566 รับผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมาหาชน)

LinkFacebook