ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล


ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายและการทำงานขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามพบว่าสภาวการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการทำงานที่ต้องแข่งขันและเร่งรีบ พึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้บุคลากรมีเวลาในการดูแลสุขภาพลดลงและในการทำงานที่บางครั้งต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานทำให้จำกัดการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น และปัญหาของกล้ามเนื้อแบบ office syndrome ซึ่งผลกระทบจากโรคเหล่านี้ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย ศักยภาพในการทำงานของบุคคล เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษา โดยดำเนินงานตามพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น อาจารย์และบุคลากรในองค์กรควรมีความพร้อมทั้งกายและใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของอาจารย์และบุคลากร จึงได้จัดให้ทำโครงการขยับกายผ่อนคลายใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาสั้น ๆ ในที่ทำงาน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรหันมาออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น และทำได้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรสามารถออกกำลังได้ด้วยตนเองในระหว่างการปฏิบัติงาน ดังนั้นการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อสุขภาพของร่างกาย จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกกำลังกายในระหว่างทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความผ่อนคลายในการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ (ฉบับครบสูตร) เพื่อความแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า -สสส.


ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - เสียงคุณดวงดาว
การฝึกสมาธิและเจริญสติ - ระฆังสติ - เสียงชาย
การฝึกสมาธิและเจริญสติ - ระฆังสติ - เสียงหญิง
การออกกำลังกายแบบรำวงย้อนยุค
การบริหารด้วยเต้าเต๋อซินซี่