Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хортицької національної академії  

Головною метою діяльності наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в академії, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву академії в оптимізації наукової та навчальної роботи. 

Основними завданнями та напрямами діяльності наукового товариства є:  

представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;  

популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;  

виховання гармонійно розвиненої особистості студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;  

підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців академії з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;  

оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентами, аспірантами, докторантами та молодими вченими;  

пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють у академії, надання їм всебічної допомоги;  

сприяння діяльності наукових секцій, гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;  

узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в академії;  

створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;  

розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах; 

організація та розвиток співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового співробітництва;  

проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, конгресів, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;  

поширення серед осіб, які навчаються та працюють в академії, інформації про наукові заходи закладів вищої освіти, наукових організацій та установ України й інших країн;  

організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо;  

своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті академії.

14 лютого 2023 року між Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хортицької національної академії та Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України  було підписано Меморандум про партнерство 

ДЕТАЛЬНІШЕ 


У своїй діяльності наукове товариство керується:

Положенням "Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради" 

Законами України: Про освіту, Про вищу освіту, Про наукову і науково-технічну діяльність 

Етичним кодексом ученого України

Кодексом академічної доброчесності комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 


ntovarystvo.hna@gmail.com