Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хортицької національної академії

Головною метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в академії, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву академії в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основними завданнями та напрямами діяльності Наукового товариства є:

представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

виховання гармонійно розвиненої особистості студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців академії з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентами, аспірантами, докторантами та молодими вченими;

пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють у академії, надання їм всебічної допомоги;

сприяння діяльності наукових секцій, гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в академії;

створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;

організація та розвиток співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового співробітництва;

проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: конференцій, конгресів, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;

поширення серед осіб, які навчаються та працюють в академії, інформації про наукові заходи закладів вищої освіти, наукових організацій та установ України й інших країн;

організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо;

своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті академії.

У своїй діяльності Наукове товариство керується:

Положенням "Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради"

Законами України: Про освіту, Про вищу освіту, Про наукову і науково-технічну діяльність

Етичним кодексом ученого України

Кодексом академічної доброчесності комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради


ntovarystvo.hna@gmail.com